Dobový tisk o experimentu s devitalizací
 

Objevil jsem na internetu celou řadu zajímavých článků a studií o devitalizaci nádorů (podle MUDr. Fortýna) a o právním stavu v této záležitosti. Doporučuji všem otevřít si vyhledávač Google a zadat heslo „devitalizace nádorů“. Dočtete se o tom, že ministerstvo zdravotnictví nikdy nemělo právo zasahovat do pravomoci a povinnosti lékařů devitalizaci použít se souhlasem nebo na přání pacienta. Zde vám přináším výběr nejdůležitějších z těchto článků. Na konci tohoto souboru je výzva, abyste zabojovali a poslali ministerstvu a dalším výzvu k odvolání nepravomocně vydaného zákazu.
 

Bylo to tehdy, 2000 až 2002, kdy pod tlakem veřejného mínění, podníceného tehdejšími sdělovacími prostředky, (ještě nebyl náhubkový zákon) bylo ministerstvo zdravotnictví donuceno vyzkoušet tuto metodu levného (asi jako operace slepého střeva) vyléčení onkologických nádorů. Nebyl důvod ani právo ministerstva ji zkoušet, protože jde, jak se můžete dále dočíst, jen o drobnou modifikaci jiných, běžně všude používaných devitalizačních technik.
 

Připomínám, že 30. 5. a 11. 9. 2011 jsem poslal ministru Hegerovi 2 otevřené dopisy, požadující m. j. a hlavně, zrušení zákazu devitalizace nádorů. Druhý jsem musel poslat proto, že na první mi došla odpověď, jako bych byl Hurvínek. Kromě toho Občanské sdružení Podněty se připojilo Podnětem, požadujícím další vývoj této metody. Podnět najdete na http://podnety.cz/podnet-číslo-20110917143454. Druhý z dopisů Vám pošlu na požádání (na adresu stanislav.vrbik@email.cz), na vaši el. adresu.

No a co udělalo ministerstvo po experimentu, jenž dopadl vlastně ve prospěch devitalizace? Neuveřejnilo o výsledku experimentu v tisku ani čárku, prohlásilo, že se metoda neosvědčila, a přísně se zakazuje pod sankcí odebrání titulu lékaři, který by takto někomu zachránil život, a žádný pacient nemá právo si devitalizaci vybrat jako metodu léčení.
Nedalo by se to srovnat s holocaustem? Tak ty máš rakovinu? Jdi, marš na chemoterapii za půlmilionu a umři.
 

Proč se takto zvěrsky zachovalo ministerstvo k nemocným i ke státní pokladně a proč dosud odmítá devitalizaci připustit? Proč i informovaní pacienti berou „chemo“ poslušně, jako odsouzenci k smrti? Dá se reálně uvažovat o tom, že kdyby se z peněz na zdravotnictví od té doby nekradlo mnohem víc, než se skutečně kradlo, nemusela se dnes dělat žádná zdravotnická reforma, útočící na lidi.
Ing. Stanislav Vrbík, Zlín, (též spoluautor Podání číslo 20110917143454)

Nyní tedy následují články z Googlu.
 

Jiné případy používání metody devitalizace v České republice
K ponechání nekrotizované nebo nekrotické tkáně v těle pacienta dochází také v případech různých jiných léčebných postupů a nevyvolává to žádnou zvláštní pozornost. Například nádory v mozku nekrotizované Lexellovým gama nožem (Nemocnice na Homolce v Praze 5) zůstávají rovněž in situ. Podobně tomu je při ošetření nádoru v oblasti rekta elektrokoagulací a po embolizaci artérie ledviny nebo při kryodestrukci nádoru (např. IKEMu v Praze 4). Tyto a další příklady analogicky dokládají, že není důvod, aby chirurgická devaskularizace byla při účelném používání omezována a zakazována, když se to u uvedených obdobných způsobů devitalizace nedělo a neděje. Na základě tohoto hodnocení a poznání lze konstatovat, že Fortýnova metoda je modifikací devitalizačních postupů v České republice běžně používaných (ale i např. ve Spolkové republice Německo).

V právě naznačeném směru devitalizační metoda MUDr. Fortýna není postupem novým, vyžadujícím protokolární ověřování. Jsou při ní dodržována pravidla klasické chirurgie a není žádný důvod, proč by měla být, při jejím použití na základě informovaného souhlasu pacienta, označena za postup non lege artis. Naopak, je zásadním porušením lékařské etiky a zákonů a 20/66 Sb., §11, odst. 1), §23, odst. 1) a 2) zákona o zdraví lidu, když profesní organizace jako Česká lékařská komora (ČLK) a některé odborné společnosti ČLS-JEP, ale i MZ vytvářením atmosféry strachu a psychickým tlakem na lékaře fakticky znemožňují použití této metody i v případech, kdy je jedinou možností pokusit se o záchranu pacienta.
 

Helsinská deklarace WMA opravňuje lékaře k používání Fortýnovy metody
Pokud bychom však považovali metodu MUDr. Fortýna za nový postup, opět bychom dospěli k závěru, že došlo k selhání MZ a ČLK.
Dokládá to rozhodnutí WMA – Světové lékařské asociace, které Česká republika je členem a které dva roky předsedal profesor Blahoš, vyjádřené článkem 32 Helsinské deklarace:
Čl. 32 – „Pokud při léčbě pacienta neexistují žádné osvědčené preventivní, diagnostické a léčebné metody nebo jsou neúčinné, musí lékař mít svobodu, po získání úplného, informovaného souhlasu pacienta, použít neověřené nebo nové preventivní, diagnostické a léčebné postupy, pokud podle úsudku lékaře nabízejí naději na záchranu života, znovunabytí zdraví nebo mohou zmírnit utrpení pacienta. Pokud je to možné, měly by se tyto metody stát předmětem výzkumu, aby se ověřila jejich bezpečnost a účinnost. Vždy je nutno zaznamenat veškeré nové informace a to, co má být zveřejněno, poskytnout ke zveřejnění. Je nezbytné se řídit dalšími relevantními směrnicemi této Deklarace.“

32. – „In the treatment of a patient, where proven prophylactic, diagnostic and therapeutic methods do not exist or have been ineffective, the physicien, with informed consent from the patient, must be free to use unproven or new prophylactic, diagnostic and therapeutic measures, if in the physician‘s judgement it offers hope of saving life, reestablishing of the health or alleviating suffering. Where possible, these measures should be made the object of research, designed to evaluate their safety and efficacy. In all cases, new information should be recorded and, where appropriate, published. The other relevant guidelines of this Declaration should be followed.“

 Postavení lékaře a nemocnice
Podle Helsinské deklarace Světové lékařské asociace nemají ČLK ani MZ právo zakazovat používání metody MUDr. Fortýna zejména za podmínek uvedených v článku 32. Proti rozhodnutí nejvyšší lékařské autority nemůže poukazování na stanoviska nižších profesních organizací obstát, nehledě k tomu, že jsou navíc nedůvodná. Z dovětku článku 32, mimo jiné, plyne, že MZ je povinno podporovat další zkoumání léčby rakoviny touto metodou a není přijatelné, když bez uvedení konkrétních důvodů ignoruje, podle pravidel správního řízení řádně podané žádosti nemocničních pracovišť o povolení klinického ověřování.

Podle WMA – nejvyšší světové lékařské autority – nepřipadá v případech uvedených v článku 32 v úvahu žaloba na lékaře nebo nemocnici, ale v případě zastrašování lékařů a nemocnice žaloba na MZ a ČLK. Ze strany lékaře a nemocnice nemůže samo použití metody MUDr. Fortýna zakládat trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, pokud byla dodržena podmínka informovaného souhlasu pacienta s použitím Fortýnovy metody devitalizace a pokud při provedení zákroku nebyla závažným způsobem porušena obecná pravidla chirurgických a s nimi souvisících léčebných postupů. Lékař a nemocnice nejsou při použití této metody na přání pacienta vystaveni žádným rizikům navíc, ve srovnání s jakoukoliv jinou klinickou praxí.
Závěrem lze konstatovat i s ohledem na Směrnici č. 4/1985 vydanou ve Věstníku MZ ČSR ze dne 30. dubna 1985, §1, odst. 2a3), že Fortýnovu metodu podvazování zhoubných nádorů s ponecháním takto devaskularizované tkáně v organizmu člověka lze považovat za drobnou modifikaci již zavedených metod léčby.
Ten, kdo by bránil lékaři usilujícímu o záchranu pacienta v použití léčebné metody, která je tomuto lékaři známa, mohl by být trestně stíhán pro bránění v poskytnutí zdravotní péče.
V souladu s §§ 23 a 27c zákona 20/66 Sb. o zdraví lidu má pacient právo rozhodnout o způsobu léčby svého onemocnění, po získání úplné informace o povaze výkonu a jeho rizicích.

Praha 24.4.2002 Analýzu zpracovala Advokátní kancelář JUDr. Petr Folprecht

Lze aplikovat čl. 32 Helsinské deklarace WMA na individuální přesně definované případy PODVÁZÁNÍ nádoru? Martin Tlustý, 23. dubna 2002 (Zkráceno S.V.)
(obsah dopisu presidentovi WMA)

Zabývám se aplikací článku 32 Helsinské deklarace Světové zdravotnické asociace (World Medical Association) na INDIVIDUÁLNÍ použití podvázání nádoru právě a PŘESNĚ jen za podmínek tohoto článku. Záměrně nepoužívám termín "devitalizace dle MUDr. Fortýna", protože se snažím nějak odlišit obecnější případ podvázání cév (u kterého NELZE mluvit o nevyzkoušené metodě) od specifické "devitalizace", kdy se podvázání provádí za účelem ovlivnění ostatních nádorů/metastáz přes reakci imunitního systému, kde mechanismus vlivu není ani zcela přesně znám, ani zcela přesně statisticky popsán.

 

Troufám si tvrdit, že tento technický postup je možno v odůvodněných případech používat i kdyby neexistoval článek 32 HD WMA (ten ale existuje). Pokud je podvaz NUTNÝ z hlediska záchrany života, protože nádor krvácí či utiskuje životně důležité orgány a akutně hrozí nebezpečí smrti (stejně jako např. když tryská krev z tepny po úraze), je možno tvrdit, že lékař nesmí podvázat cévy, zásobující nádor krví, což je příčinou krvácení nebo tlaku, zvětšujícího objem a tím utiskování životně důležitého orgánu? MZ se přitom tváří, že všechny tyto případy, kdy jejich OBECNÉ zakazování podvazů není NIKTERAK omezeno na pouze určité situace, jsou zakázány.
To je podle mne šílená situace.

Vždyť dovedeno do důsledků, MZ zakazuje lékařům zachraňovat životy zcela známými metodami (uškrcením cévy), kde není VŮBEC NIC neznámého, neprobádaného ani neprokázaného.

Dr. Karel Fortýn 27. 11. 2000 (Ze 7 dopisů…)

O reakci ministerstva jsem se již zmínil. Tato obludná instituce napáchá ještě mnoho zla a zbytečných překážek. Jejich oddalovací taktika, abychom si podali příští rok žádost o grant, který by mohl být schválen až roku 2002 a mohl fungovat prakticky o rok později, jsou nepředstavitelně dlouhé a záměrně volené, aby vše smetli se stolu!..
S pozdravem Dr. Fortýn se spolupracovníky
 

3. 11. 2000
Jednoduchá devitalisační metoda dokáže nejen léčit, ale hlavně vyléčit i ty případy, kde jsou již četná druhotná ložiska (metastázy) v mnoha orgánech.! Nikdo na naše sdělení v tisku nezareagoval. Zde velké farmaceutické závody drží stále situaci pevně v hrsti a "léčí se nevyléčitelné pomocí všech chemikálií přirozeně za horentní sumy. Půl milionu náklady na chemikálie k léčení jednoho pacienta je dolní mez nákladů. My při využití devitalisace na primárním ložisku máme položky od 6 do 30 korun a to "účtujeme" i jedno kafe po "minichirurgické operaci".
Za této situace si uvědomte, že se budou na západě zuřivě nové metodě bránit a díky podplacení kriminálních živlů v medicíně bohužel i úspěšně.

 

Moc na tom vydělávají všude na světě.! Ne léčit, ale vydělávat, zní jejich heslo!!!!
Zvažte uvedené údaje a slova, kde se pokouším vás zasvětit nejen do medicínských problémů, ale i do obchodnických zájmů okolo medicíny a ty dnes převažují.
S pozdravem Dr. Fortýn

9. 8. 2000 bývalému kolegovi

Návod na záchrannou operaci prsu
V tomto dopise si dovoluji ještě reagovat na devitalizační operace u tumorů mammy (nádoru prsu). Je to náramně jednoduchý postup a nevystavíš se žádným persekucím odnikud. …
Vypreparuje se po obvodu tumor asi ze 2/3! Byse zůstane nepřerušena! Následuje založení devitalisačních stehů a to v podobě “U”, ty jsou nejúčinnější.
Zahrnou celou cévní stopku tumoru a spolehlivě devitalisují na 100%. Ve srovnání s “X” stehy, kde je devitalisace asi jen 75-80% podle našich dlouholetých zjištění a praktických výsledků. Na nákresech je vše detailně vyobrazeno – na obrázku CA MAMMAE.
U nákresů devitalisace regionálních lymfonodů, event. sentinelové 1/3 base uzliny se ponechá v souvislosti se spodinou a okolím, že na spodině rány zůstane vypreparovaný lymfonodus a ponechá se tak. Následuje založení propichu poblíž jednoho z pólů uzliny a zauzlí se pevně. Pak se jedním vláknem z propichové ligatury obtočí po celém obvodu stopka uzliny – vše je do detailu vyznačeno na tabulárním obrázku i s popisem. Uzlina samozřejmě MUSÍ zůstat na původním místě, čili NESMÍ SE ODSTRANIT!!! Tím zákrok na jedné uzlině stačí a je plně postačující jak pro ca mammy (rakovina prsu) tak pro melanoblastomy a jejich metastasy i u beznadějných případů došlo k vyléčení!! Včetně metastas!!! Nejstarší z devitalisovaných pacientek byla sestřenice mého strýčka (byl taky u nás léčen v Semilech už dřív). V roce 1974 jsem u ní u inoperabilního karcinomu mammy – sestřenice mého strýčka 81 letá!! – na pravé straně provedl nejen odstranění tumoru mammy i s částí thorakální stěny, kam vrůstal, a navíc jsem musel resekovat část středního laloku pravé plíce (zbytek středního laloku jsem devitalisoval) a defekt v hrudní stěně překryl kožním lalokem staženým zezadu přes defekt v hrudníku. Přes tento apokalyptický výkon se pacientka dobře zhojila a přežila do svých 85 roků až do exitu iktem (raněna mrtvicí)! Sekce (pitva) neukázala nikde metastasy karcinomu!!

Jiříku tolik okolo tumorů mammy a předem Ti přeji hodně úspěchů a radostných výsledků tam, kde jiní budou i nadále psát jen úmrťáky a posílat pacienty do krematoria. … Nechybíš, jestli si to za dlouhých zimních večerů v klidu přelouskáš a vůbec nepochybíš, když tuto chirurgii třetího tisíciletí budeš aplikovat a pomáhat tam, kde současná chirurgie nic nezmůže a ani nemůže, jelikož odstranit beze zbytku maligní tumor a jeho metastasu dokáže opravdu jen devitalizační chirurgie. Je jednoduchá, účelná a hlavně účinná…
Budu se jednou dívat tam z toho chirurgického nebe na Tebe a tvé žáky, jak lidem pomáháte a jak brány krematorií zůstanou uzavřeny a z komínů se přestane kouřit…!
Ještě jednou Tě bouřlivě zdravím burácivým holarijo a do Pěrůůůňa Gromskéééééégo

Tvůj Karel Fortýn a všichni z Kačerova a Blbníkova

Takový byl pan doktor Fortýn. Zemřel zneuznaný. Jinde by byl kandidátem Nobelovy ceny za lékařství. Konec výběru článků z googlu

Jak vidět, argumenty, svědčící o neplatnosti zákazu devitalizace nádorů, vyhlášeného v roce 2001 ministrem zdravotnictví, jsou jednoznačné.
To ale nic neznamená pro nápravu neúnosného stavu existence zákazu. Ministerstvo zdravotnictví dostalo ode mne již druhý otevřený dopis s požadavkem na odvolání zákazu devitalizace, ale existence protestního dopisu neznamená pro naše ministerstvo nic proti skutečnosti, že farmaceutická lobby má zájem za každou cenu udržet zákaz, třebas neplatný. A poslušné, námi občany a pacienty placené státní zaměstnance si umí koupit tak, že nějaké desetitisíce zemřelých ročně po chemoterapii za desítky milionů nejsou žádným argumentem. Argumentem jsou ty pohřbené desítky milionů, ale jen pro naložení břemena na občany tzv. reformou!
Toto je nejhnusnější forma korupce. Prodávat pacienty k likvidaci lobbistům. A ta likvidace jediného pacienta stojí něco mezi půlmilionem a milionem. Přibližným odhadem: kdyby devitalizaci (cena asi jako operace slepého střeva) stála 3.000 Kč za jednu operaci, pak za chemoterapii 1 pacienta, který stejně pravděpodobně brzy zemře v bolestech, bylo by možno devitalizací zachránit život přibližně 250 pacientům. Bez bolesti. A zdravotní pojišťovny by si musely hledat jiné vedlejšáky. METODA DEVITALIZACE NÁDORŮ BY LIKVIDOVALA RAKOVINU JAKO HROZBU SMRTI!

Vše je proti nám, občanům, co jsme zdrojem moci politiků. Ukažme jim, jako jejich zaměstnavatelé, jak si představujeme jejich práci.
 

Moje výzva všem občanům:
 

V zájmu vlastním, v zájmu svého zdraví a života, v zájmu svých blízkých, i celého národa a světa:

 

Opište níže připojený zeleně psaný text a pošlete na uvedené tam adresy. Kdokoliv z lidí může onemocnět. Nepropadejte panice. Pro devitalizaci je rakovina jen lehké onemocnění a každý i dnes má ústavní právo žádat léčení devitalizací bez chemoterapie či radioterapie. Je jen třeba, aby lékaři neměli obavy.
K tomu musí být, i když je právně neplatný, formálně zrušen zákaz devitalizace. To je vše. Ale je tu sveřepý odpor farmaceutické lobby a ze známých důvodů i ministerstva. Dá se ještě někdy tento národ do boje za svá práva? Zde má šanci zvítězit i bez příslovečné defenestrace. Bez každého z nás to ovšem možné není. Jednejme každý sám za sebe; spoléhání na jiné u sklenice piva, to je osvědčený způsob prohry. Sklidíme jen posměch a smrt. Je velká oběť dát desetikorunu za poštovní známku? 


Tyto, jednotlivé i hromadné, souhlasy odešlete písemně na tyto adresy poštou, faxem, nebo e-mailem:

MUDr. Boris Šťastný předseda komise parlamentu ČR Malostranské náměstí 7/19 118 26 Praha 1
fax č. 420 257532286 e-mailová adresa : Boris.Stastny@psp.cz

Náležitosti: uváděné pod textem: Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, vlastnoruční podpis. Bydlištěm rozumíme obec, u větších měst i čtvrť. (Např. Zlín, Podvesná.)

Stanislav Vrbík, Zlín (stanislav.vrbik@email.cz)

TEXT:

Připojuji svůj rozhodný souhlas s požadavkem na odvolání zákazu devitalizace nádorů v humánní medicíně. Jde o odvolání zákazu, požadované 1. a 2. otevřeným dopisem ministru zdravotnictví od Ing. Stanislava Vrbíka ze Zlína z 30. května a 11. září 2011a dále podnětem číslo 20110917143454 občanského sdružení PODNĚTY. Identifikátor MZDRX00FNH65.