Lidské vlastnosti

Cílem charakteristiky lidských vlastností je zobrazit důležité povahové rysy, schopnosti, dovednosti a záliby určité osoby. Charakteristika bývá spojena s popisem konkrétní osoby. Rozlišujeme charakteristiku přímou, v níž jsou povahové rysy přímo pojmenovány, a charakteristiku nepřímou, kde se poznávají vlastnosti prostřednictvím jednání a vyjadřování jednotlivce v různých situacích. V následném textu jsou uvedeny pozitivní a negativní lidské vlastnosti, se kterými lidé více či méně disponují. Členem společnosti se může stát jen člověk, u kterého v drtivé většině převládají pozitivní vlastnosti. Každý, kdo se bude chtít ucházet o členství ve společnosti, by si měl nastavit zrcadlo a dokázat pravdivě pojmenovat své pozitivní, ale i negativní vlastnosti a také je popsat. Společnost se neuzavírá před nikým. Uchazeč by měl ale projevit dostatečnou vůli pracovat v první řadě sám na sobě a svým jednáním a projevem pozitivních vlastností působit na své okolí a hájit spravedlnost, čest a pravdu.

Každá negativní vlastnost má svůj protipól v pozitivní vlastnosti a naopak.

+

Pokud používáme ve výpočtech znaménko – vždy to znamená snížení hodnoty.

Pokud použijeme znaménko + vždy dosáhneme vyšší hodnoty.

Toto aritmetické pravidlo platí i pro lidské vlastnosti: Pozitivními vlastnostmi dosáhneme vždy vyšších pozitivních lidských hodnot a negativními vlastnostmi nižších lidských hodnot.

 

 

Negativní vlastnosti: Pozitivní vlastnosti:
Neslušný Slušný
Nepoctivý Poctivý
Ulhaný Pravdomluvný
Nepřátelský Přátelský
Nepříjemný Laskavý
Chamtivý Skromný
Bezohledný Ohleduplný
Sobecký Ochotný
Klamavý Čestný
Bojácný Odvážný
Tupý Vnímavý
Zlý Hodný
Bezcharakterní Svědomitý
Nedbalý Pečlivý
Neschopný Zdatný
Neobratný Šikovný
Úzkoprsý Tolerantní
Nevlídný Dobrosrdečný
Zbabělý Statečný
Bez talentu Talentovaný
Zamračený Usměvavý
Slabý Neoblomný
Ústupný Houževnatý
Nestálý Vytrvalý
Nedůvěřivý Důvěřivý
Hloupý Chytrý
Lakomý Štědrý
Nedbalý Pořádný
Nevěrný Věrný
Nedbá na své zdraví a životosprávu Dbá na své zdraví a životosprávu
Nesnášenlivý Laskavý
Lakomý Velkorysý
Nejistý Sebejistý
Nemilosrdný Šlechetný
Nevynalézavý Tvořivý
Lhostejný Starostlivý
Líný Pracovitý
Zlomyslný Přímý
Nezdvořilý Vlídný
Zlý Dobrý
Závistivý Přejícný
Nenávistný Milující
Vznětlivý Rozvážný
Zamračený Veselý
Neústupný Přístupný
Lehkomyslný Odpovědný
Alkoholik Abstinent
Zlodějský Poctivý
Urážlivý Vstřícný
Podlézavý Upřímný
Pomlouvačný Seriózní
Tvrdohlavý Ústupný
Pomstychtivý Smířlivý
Arogantní Pokorný
Pyšný Ostýchavý
Darebácký Přímý
Nešikovný Šikovný
Násilník Klidný
Nespolehlivý Spolehlivý
Neprosperující Úspěšný
Smutný Šťastný
Neschopný Schopný
Ledabylý Svědomitý
Nespravedlivý Spravedlivý
Necitelný Citlivý
Zbabělý Chrabrý
Ignorantský Empatický
Lajdácký Důkladný
Stresovaný Bezstarostný
Nepřátelský Dobrácký
Nepříjemný Kamarádský
Pesimistický Optimistický
Nespolečenský Družný
Nesympatický Milý
Levá strana   Pravá strana

 


Svědomí je vysoce univerzálním činitelem dobra a vytváří základ mravní argumentace napříč všemi lidskými rasami a kulturami.

Definice dobra a zla:
Definovat tyto dva protichůdné póly není jednoduché. To, co se jeví dobrem jedné straně, nemusí být dobré pro stranu druhou. A v tom vězí celá podstata tohoto problému. Dobro se stává dobrem jen tehdy, pokud není konáno na úkor druhých. Pokud tomu tak není, je to zlo. Dobro je obsaženo a zakotveno v lidských pozitivních povahových rysech. Totéž platí i pro zlo, ale v opačných, tedy negativních povahových vlastnostech.
Vše ovlivňují výsledky a skutky našeho jednání. Proto, aby se člověk choval tak, aby jeho jednání mělo pozitivní dopad na něho samého, ale i na jeho okolí, musí pečlivě vážit své kroky, činy a slova, jejichž výsledky určují, zda zasáhly ten správný cíl. Rozvaha a odpovědnost svého konání je cestou, která vede k pochopení křehké hranice mezi dobrem a zlem.

Blog

Nadační fond

Doporučujeme

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální interiéry dle Vašich představ.

Petr Havlíček - vyrábíme točité schodiště na zakázku.

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální dveře na míru.

Petr Havlíček - stavíme dřevostavby a roubenky podle individuálních i typových projektů.

Švýcarská demokracie

Vysílání České Konference

Moto

"Říkejte lidem pravdu a změníte svět."