Zrcadlo

 

Vše funguje stejně jako zrcadlo.

Postavte se před něj a usmějte se. Ze zrcadla se na vás bude dívat vaše usměvavá tvář.
To samé platí o lidech a celé společnosti. Jak se jednotlivec chová ke svému okolí, tak ho lidé vnímají a tak se také oni chovají k němu. Jedná se o tzv. zpětný efekt.

• Příklad č. 1, se kterým se často setkáváme. Vstoupíte do obchodu a prodavačka vám s úsměvem popřeje dobrý den. Poradí vám s nákupem, prohodí s vámi pár slov o dětech a počasí, poděkuje vám za nákup a se srdečným pozdravem se s vámi rozloučí. Z celého přístupu máte dobrý pocit a do takového obchodu chodíte rádi nakupovat. Tento obchod také dobře prosperuje. Ale do obchodu, kde si vás nikdo ani nevšimne, prodavačka se tváří jak kakabus a s otráveným výrazem vás vyprovodí ze dveří, se vám příště moc chtít nebude. Existence tohoto obchodu je odsouzena dříve či později k zániku nebo přinejmenším alespoň ke špatným ekonomickým výsledkům.
• Příklad č. 2 Potkáte na ulici známého, který se na vás vřele usměje, osloví vás vašim jménem „ Ahoj Dano, rád tě vidím“, prohodí pár slov a jde dál. Takového člověka opět rádi potkáte. Ale když potkáte souseda, který vám ani neodpoví na pozdrav, tak se mu příště radši vyhnete, nebo budete dělat, že ho nevidíte.
• Příklad č. 3 Obrátí se na vás člověk, kterého si vážíte pro jeho dobrou, čestnou a srdečnou povahu o pomoc nebo radu. Takovému člověku rádi podáme pomocnou ruku. Ale když nás o to samé požádá člověk, u kterého převládají negativní povahové rysy, odmítneme ho.
• Příklad č. 4 Povídáte si se známými a dozvíte se, že vás někdo pochválil. Takového člověka budete mít rád a budete se mu snažit jeho pochvalu vynahradit. Na druhé straně vás někdo neprávem lživě pomluví. S takovým člověkem si to zřejmě při nejbližší příležitostí vyříkáte, v horším případě mu dáte přes hubu.

Dalo by se pokračovat dál podle jednotlivých lidských vlastností a vždy bychom došli ke stejnému výsledku. Negativní jednání není cestou k pozitivním výsledkům. Naopak, pozitivním jednáním dosáhneme pozitivních výsledků.

A v tom je celé kouzlo.

Pokud necháme volný průchod negativním záporným vlastnostem, nelze očekávat pozitivní odezvu neboli zpětný pozitivní efekt.
Jen hlupák se může domnívat, že negativní přístup k životu mu může přinést něco prospěšného.

Stačí se řídit jednoduchým principem pěti – N

Nelhat
Nekrást
Nepodvádět
Neubližovat
Neškodit

Těchto pět prostých slov je schopno anulovat, zastavit a vyseparovat negativní jednání a jeho celospolečenské důsledky z lidského života.
Je třeba začít u sebe.

Pokud k těmto 5-ti N přidáme „ pomáhat a chránit slabší „ zvedne se také pozitivní efekt v sociální oblasti. Pokud se někdo domnívá, že se ho tato oblast netýká, velice se mýlí. Právě bezpráví a pocit bezmocnosti u poškozených nebo slabších a méně zdatných jedinců je mnohdy příčinou k zažehnutí nenávisti a zloby vůči jednotlivcům, skupinám nebo celému systému. Jaké to má důsledky všichni dobře známe z historie, ale i ze současnosti.
Teď si asi říkáte: „To je ale utopie.“ Ne tak docela. Změňte sami sebe a tuto pozitivní energii předávejte dál. Ne tím, že jí budete někomu násilím vnucovat, ale jen tím, že ji budete sami realizovat. Pozitivní neboli plusová energie má 3x vyšší hodnotu než negativní, tedy minusová. Na těchto základech je založen celý náš svět. Energetické siločáry naší země proudí od severu k jihu, tedy od záporného pólu k plusovému pólu. Plus má několikanásobně vyšší energetickou hodnotu. A to samé platí o veškeré hmotě, ze které pochází celý náš svět a to až po atomární rozměry.
Ale pojďme se na to podívat z jiného konce. K prosazení fašismu, komunismu a dalších scestných ideologií neboli zla, stačilo u všech postižených národů, aby se do čela prosadil jednotlivec a za pomocí falešné ideologie a malé skupiny stejně smýšlejících zlotřilých kumpánů, u kterých v drtivé většině převládají záporné, negativní a bezohledné vlastnosti uskutečnil své dílo zkázy. Tato zhoubná nákaza krmená strachem a pocházející většinou od jednotlivce, disponujícího dominantní zápornou energií, se začne šířit geometrickou řadou jako rakovina. Důsledky – potlačení základních lidských hodnot, šíření strachu a miliony mrtvých po celém světě. Otázka zní: „Jak se to mohlo stát? Co se pokazilo a kdo za to nese odpovědnost? Zfanatizování skupin lidí a celých národů provází lidstvo od nepaměti.
Může za tyto tragedie skutečně jen záporná energie, která je nazývána negativní vlastnosti lidí? A co dělali lidé s pozitivními vlastnostmi? Zaspali? Nechali se zmanipulovat, zastrašit a posléze převálcovat morálními bestiemi? Na toto už není tak jednoduchá odpověď.
A přes tyto veškeré útrapy a morální bahno, kterými si lidstvo prošlo se vždy lidstvu podařilo zmobilizovat lidské morální pozitivní síly a porazit zlo. A to už není utopie. To je skutečnost.
Dnešní doba je možná jiná, ale v mnohém se v ničem neliší od té minulé. Stále je zde pozitivní a negativní energie, která se projevuje v lidských vlastnostech a je jen na nás. Které z těchto energií dáme volný průchod neboli zelenou?
Pokud se dokáže šířit zlo s takovou razancí, jako je třeba diktatura fašismu nebo komunismu, dokáže to i dobro, které je obsaženo v pozitivních vlastnostech lidí, jen je k tomu třeba vytvořit potřebné podhoubí a podmínky. Jsou to zejména jednoduché srozumitelné právní normy a řád, který bude prosazovat zásady morálky a etiky. Prosazování těchto pozitivních, pravdivých a spravedlivých hodnot se musí chopit slušní a čestní lidé s pozitivními charakterovými vlastnostmi, kterých je v lidské společnosti drtivá většina. Je velice pravděpodobné, že pokud jste došli ve čtení tohoto dokumentu až sem, že to budete možná právě vy, kdo se může chopit zodpovědného úkolu při ochraně dobra před zlem.
Společnost „Pozitivní svět“ může za pomocí seskupení jednotlivců s pozitivními vlastnostmi a schopnostmi, kteří se ve svém životě řídí svědomím a jednají tak, aby šli ostatním příkladem, nasměrovat společnost správným směrem. Lidé s těmito vlastnostmi jsou schopni pomoci lidem na této zemi prosazovat pravdivý obraz a pozitivní systém, který umožní postupné přijetí a zakotvení morálních hodnot a slušnosti do jednoduchého a srozumitelného právního státního řádu.
Stačí opravdu jen chtít. Je obrovskou chybou si myslet, že to za mě udělají ti druzí. Neudělají. Neboť i oni si myslí, že to za ně někdo udělá.

Je třeba nastavit zrcadlo pravdy a snažit se dosáhnout odrazu s usměvavou čestnou a spravedlivou tváří. Tyto hodnoty je ale třeba neustále chránit a pečovat o ně, neboť druhá strana, ta zlá, se bude neustále snažit je křivit, degradovat, zesměšňovat a posléze bezohledně nahradit svými lživými ideologiemi, které budou směřovat jen a jen ve prospěch zla. Tento proces mezi pozitivní a negativní lidskou energií probíhá neustále a je jen na nás, jak se zachováme. Každý, komu záleží na prosazování tolerance, slušnosti, mravnosti, morálce, etice, humanizmu, rovnosti, svobodě, spravedlnosti, pomoci slabším, hendikepovaným a přátelům v nouzi, musí mít v první řadě zájem rozvíjet svoji individualitu, aktivně pracovat sám na sobě a rozvíjet svoje vědomosti a praktické znalosti tak, aby svému okolí mohl být příkladem. Jeho jednání by mělo být přímé s hloubkou a rozvahou vlastního úsudku, správného uplatnění znalostí, sebeovládání a tolerance, a měl by také disponovat dostatkem velkorysosti, důstojnosti, sebejistoty, hrdosti a šlechetnosti. Měl by se podobat novodobému modernímu rytíři, kterému se také říká „ džentlmen „.

Blog

Nadační fond

Doporučujeme

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální interiéry dle Vašich představ.

Petr Havlíček - vyrábíme točité schodiště na zakázku.

Petr Havlíček - vyrábíme rustikální dveře na míru.

Petr Havlíček - stavíme dřevostavby a roubenky podle individuálních i typových projektů.

Švýcarská demokracie

Vysílání České Konference

Moto

"Říkejte lidem pravdu a změníte svět."