Oznámení o založení nadačního fondu Pozitivní svět

Dne 15. října byl u Krajského soudu v Hradci Králové do nadačního rejstříku (oddíl N, vložka číslo 408) zapsán Nadační fond Pozitivní svět. Identifikační číslo: 04487028.

Zakladatelem a současně předsedou správní rady nadačního fondu je Petr Havlíček, dlouholetý starosta, podnikatel, publicista, a provozovatel informačního serveru Pozitivní svět. Mimo celou řadu společensky prospěšných oblastí, které hodlá fond podporovat, má připraven pilotní projekt, se kterým vás chceme touto formou seznámit.

Multifunkční seniorské bydlení jako pilotní projekt fondu

Jedním z prvních projektů nadačního fondu je realizace komunitního bydlení pro seniory. Důležitost a palčivost otázky řešení nezadržitelného růstu stárnoucí populace se ze strany státu i celé EU nesetkává s plným pochopením. Současný demografický vývoj a zvyšující se počty seniorů přinesou, nezačne-li se tento problém včas řešit, mnohá neodvratná úskalí pro společnost jako celek. Počet zařízení, která by seniorům umožňovala prožití bezstarostného stáří, dnes již zdaleka nepokrývá demografický vývoj a potřeby současné populace.
Je třeba předejít budoucím problémům s nedostatečnou kapacitou a v rámci celé ČR vytvořit síť seniorského bydlení zejména v oblasti venkova, tak, aby tento nebyl diskriminován odlivem starších občanů do velkých měst. Je třeba už nyní pro seniory začít budovat kapacity pro zabezpečení důstojného prožití stáří, se vším potřebným sociálním komfortem, který starým lidem náleží. Stát v této oblasti zcela selhává, a proto je nezbytné, aby iniciativu převzaly nadace a fondy, tedy nezisková oblast, za podpory městských a obecních zastupitelstev, prosperujících firem i široké občanské populace. Česko se tak stane vzorem v budování vstřícného společného domova pro zvyšující se populaci seniorů.

V jaké fázi se projekt bytového komplexu pro seniory nachází?

V tuto chvíli má nadační fond k dispozici vhodné pozemky k výstavbě prvního multifunkčního centra s kapacitou čtyřiceti bytových jednotek, jež je navrženo tak, aby svou komplexností naplňovalo potřebu vybavenosti službami potřebnými pro obslužnost, v nichž budou moderním a integrovaným způsobem zajištěny všechny stávající i předpokládané potřeby dané skupiny obyvatelstva (intimita, nezbytný komfort, bezpečí a zázemí při respektování individuality každého uživatele). Prioritou záměru bylo a je nalézt a nabídnout důstojné a finančně dostupné bydlení zejména pro potřeby seniorů v 1. fázi stáří- jedná se o osoby, které se o sebe dokážou s různým stupněm pomoci postarat.

Obec jako potenciální partner projektu

Stěžejním a velmi důležitým partnerem při realizaci tohoto pilotního projektu je místní samospráva, která s předstihem vyčlenila v územním plánu prostor pro plánovanou realizaci.

V tuto chvíli se projektový záměr nachází ve stádiu ověřovací studie zastavitelnosti a hlavní úkol nadačního fondu spočívá v zajištění průběžného financování postupu projektových příprav a následné realizace.
Popis a charakteristika neřešených nedostatků

Demografická křivka vývoje českého národa zcela zřetelně odráží skutečnost, že česká populace stárne. Dnešní mladí lidé odsouvají své rodičovství do pozdějšího věku (s poměrem 1,43 dítěte na rodinu), čímž se populační problém prohlubuje. V souvislosti s tím též vyvstává potřeba budoucí tvorby takového typu ubytovacích kapacit, které by stárnoucí generaci umožnily prožít své stáří důstojně, v přátelském a bezpečném prostředí, v blízkosti svého domova, známých a přátel, s plnou podporou potřebné sportovně-zdravotní, pečovatelské a rehabilitační peče.
Současný trend narůstajícího počtu seniorů je ze strany státu řešen s velkou časovou prodlevou, neboť není dostatek vhodných ubytovacích kapacit a investice do této oblasti jsou nevhodně směřovány především do větších měst. Tento princip, převážně zacílený na investice do městských částí, se posléze stává přímým viníkem vylidňování venkova a je příčinou ztráty významné části příjmů z rozpočtu obcí, neboť tyto příjmy se odvíjí od počtu obyvatelstva žijícího v dané obci.

Otázka tedy zní: Co musí v podmínkách současného hospodářského vývoje  učinit stát, kraje a obce, aby bylo zabezpečeno fungující kvalitní bydlení pro lidi, jejichž hlavním příjmem je starobní důchod?

Pečovatelské sociální a seniorské bydlení

Jedním z klíčových úkolů státu by se mělo stát právní a ekonomické zajištění sociálního charakteru seniorského bydlení, včetně garancí ekonomické udržitelnosti záměru do budoucnosti, a to s výhledem několika desítek let dopředu. Základem je kvalitní, službami vybavené vhodné bydlení, tedy domov, ve kterém se senior cítí bezpečně, pohodlně a kde se pohybuje samostatně a s jistotou svého možného aktivního zapojení.
Je třeba opustit současný trend domovů pro seniory, kde je senior do značné míry izolován od běžného života. Jako mnohem vhodnější se jeví zaměření na multifunkční areály, v nichž bude vytvořeno vstřícné prostředí pro bydlení a volnočasové aktivity, ve snaze o přirozené soužití širokého spektra místního obyvatelstva (v souladu s principy společného života mladé, střední, ale hlavně starší seniorské populace), v podmínkách navazujících na služby, kulturní vyžití a podporu ze strany místních samospráv. Při zachování stejného místa pobytu zde bude zabezpečen právě takový rozsah péče, jaký senior potřebuje, bez potřeby jej v průběhu let kamkoli stěhovat.Vybavenost těchto multifunkčních areálů by měla v plné míře odpovídat potřebám zde žijící komunity, stejně jako potřebám stávajících občanů venkova a širokého okolí, a to v mnoha oblastech potřebných služeb, které tu dnes chybějí.
Takto koncipovaný multifunkční areál, na němž budou (kromě jiného) demonstrovány principy lidské sounáležitosti, by se mohl stát vzorem pro aplikaci dalších potřebných projektů v rámci celé ČR.

Trendy, které lze očekávat

Mezi demografickými, sociálními a ekonomickými faktory, které ovlivňují a budou čím dál více ovlivňovat problematiku bydlení seniorů v ČR, lze zjednodušeně identifikovat tyto vlivy:

• V domech pro seniory ve správě krajů a obcí byla ke konci roku 2010 nedostačující kapacita počtu lůžek. Také jsou v ČR evidovány cca desítky tis. neuspokojených žádostí o místo a tento trend, pokud nebude řešen, bude v dalších letech rychle narůstat.
• S ohledem na současnou hospodářskou situaci ČR a její prognózu nelze v blízké době očekávat zásadní změny v absolutní výši důchodů, ani v jejich relaci k životním nákladům či v kvalitě a rozsahu poskytované péče a služeb ve stávajících domovech pro seniory.
• Zvyšování průměrného věku dožití a přechod populace ze silných poválečných ročníků do seniorského věku a pokles počtu narozených dětí.

Cíl nadačního fondu

Stát, kraje, obce, formy, neziskový sektor i široká veřejnost by se měli svojí finanční angažovaností aktivně zapojit do spolufinancování vzniku odpovídajícího zařízení na svých územích, aby seniorům bylo umožněno zůstávat ve známém prostředí, v kontaktu s rodinou a přáteli, resp. aby jejich domov mohl být sám o sobě zdrojem vytváření a udržování takových pozitivních vazeb, které by stárnoucí společnosti přinesly potřebný počet vhodných ubytovacích kapacit. Dalším cílem státu by mělo být vybudování takových zařízení, která seniorům nebudou nijak bránit v přímém kontaktu s ostatní zbylou populací, čímž bude zachován princip soužití vícegenerační společnosti, což koresponduje s přirozeným fungováním vývoje lidské společnosti (tak, jak tomu bylo po celá staletí).
V současné době lze v České republice nalézt 3 modely samostatného bydlení pro seniory:

1. domovy pro seniory, které jsou provozně dotované státem, jejich kapacita je však vyčerpána a na umístění se čeká i mnoho let. Navíc se stále jedná o instituce, které sice poskytnou základní služby, nikoliv však „domov“ v pravém smyslu slova.
2. seniorské parky, rezidence (model rozšířený zejména v západní Evropě). Poskytují nejen bezpečné zázemí a řadu služeb, ale senioři se zde mohou věnovat společenskému životu i svým koníčkům. Těchto zařízení je v ČR však poskrovnu a náklady na bydlení jsou u těchto zařízení většinou pro standardního důchodce ekonomicky nedostupné.
3. samostatné bydlení – řada seniorů řeší své bydlení v menším bytě nebo domku, než jaký původně obývali. Někteří ho prodají a mohou tak financovat jiný model bydlení, jiní přenechají svůj byt či dům rodinám svých dětí a sami řeší otázku úspornějšího bydlení. Tento model bydlení může být doplněn o terénní pečovatelskou službu, či mobilní péči, která je však drahá, s obtížně kontrolovatelnou kvalitou a neřeší otázku potřebného celodenního dohledu.

Specifikace potřebných služeb a struktury uspořádání dle místních podmínek:
• celodenní stravování
• bezbariérové řešení
• byt správce, skladové, dílenské a zahradní zázemí
• zázemí ambulantní zdravotní péče
• restaurace – jídelna, s využitím i pro veřejnost
• další fakultativní služby v pronájmu – rehabilitace, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra, tělocvična- s napojením na místní samosprávu
• základní sociální poradenství- pomoc a rada při řešení složitých situací, zmírnění negativních jevů provázejících stáří
• ekonomické poradenství (finanční gramotnost seniorů)
• některé apartmány s 24 hodinovou péčí
• ubytovací kapacity pro personál
• prostory na kulturní akce- s podporou místních samospráv
• přístup k internetu – přípojka v každé b.j. (vzdělávání v této oblasti)
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• praní ložního prádla a zajišťování úklidu v celém prostoru zařízení
• zprostředkování společenského kontaktu s vnějším prostředím- za pomoci místní samosprávy
• specializované obezitologické centrum zaměřené na snižování nadbytečné váhy, podpora aktivního pohybu, systém dávkované vhodné stravy
• služby pedikérky, kadeřnice, manikérky, kosmetičky
• dostatečná kapacita venkovního parkovacího místa
• sociálně terapeutické, aktivizační a motivační činnosti v rámci zájmové, kulturní a společenské nabídky organizované zaměstnanci a samotnými obyvateli multifunkčního centra (snahou bude maximální aktivace a zapojení klientů do života samospráv – samozřejmě s přihlédnutím k jejich schopnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu).

Aktivizační činnosti

• společné povídání si o zážitcích z minulosti a diskuze na různá témata
• předčítání denního tisku, zajímavostí, životopisů, beletrie a možnost využívání vlastní knihovny
• společenské hry, umělecké a tvůrčí práce.

Ekonomická podpora státu a využití dotačních titulů a grantů při realizaci multifunkčních areálů – z národních zdrojů i zdrojů EU, sponzoringu firem  a darů z širokého spektra veřejnosti

Struktura multifunkčního areálu pro pečovatelské sociální bydlení by měla být navržena tak, aby bylo možno nezávisle na sobě využít širokou nabídku různých grantů, cílených na bytovou výstavbu, s vysokým procentem podpory státu, neboť se jedná o investice, které neprodukují zisk a řeší sociální aspekt stárnoucí a sociálně slabší populace. Na tyto investice je třeba pohlížet i z hlediska silného ekonomického impulzu do oblasti stavebnictví, což přinese zpětný pozitivní efekt nejen v sociální oblasti. Dojde zároveň k oživení ekonomického růstu ve všech navazujících zainteresovaných oblastech a český hospodářský růst jako celek pokročí významně kupředu.

Možné nástroje státní podpory:

• co možná nejvyšší podíl evropských a národních dotací nesvazujících ruce investorům nesmyslnou byrokracií
• splatnost úvěrů do 30 let, s nízkou úrokovou sazbou
• poskytnutí státních garancí a záruk (např. Rozvojová záruční banka)
• vstřícné ponížení sazby DPH na stavby tohoto typu

Pozitivní výsledky vytyčeného záměru:

Jedním z klíčových principů předkládaného konceptu je právní zajištění jeho sociálního charakteru, včetně garancí udržitelnosti sledovaných cílů a záměru do budoucnosti, s výhledem na desítky let dopředu.

• Příjemné klidného prostředí moderního bydlení v dosahu městského, obecního, rodinného života.
• Trvalá samofinancovatelnost (nájemci byt. jednotek hradí nájemné, přispívají do fondu oprav a hradí spotřebované komodity a služby).
• Zajištění jistoty v oblasti bydlení, stravování a zabezpečení služeb pro uspokojení základních potřeb náležejících k životu.
• Neziskové hospodaření projektu za podmínek pokrytí reprodukce potřebné na tvorbu a obnovu hospodářských prostředků.
• Typizované apartmány v několika velikostech za ceny nedosahující tržních (komerčních) cen.
• Trvalý pobyt uživatele bytu na adrese bytového domu s odpovídajícím daňovým výnosem pro příslušné obce.
• Nájemní vztah musí směřovat k zajištění neziskového charakteru (z pohledu právní úpravy občanského zákoníku).
• Obec je potenciálním partnerem projektu a garantem pro naplnění potřeb a cílů místní samosprávy.
• Lepší sociální status, než po „odsunutí“ do veřejného zařízení typu domova důchodců.
• Vyšší míra dostupnosti v rámci bydliště.
• Vybavení apartmánu vlastním nábytkem, popř. možnost přivést si domácího mazlíčka, což je v jiných institucích významně omezené.
• V objektu bude možné využívat další fakultativní služby, kterých mohou využít i občané, kteří nebydlí přímo v objektu.
• Řízení bytové struktury bude zabezpečeno formou samosprávy.
• Uplatnění diferencovaného přístupu ke každému klientovi podle jeho individuálních potřeb.
• Možné variabilní ubytování v bytových jednotkách 1+KK o výměře cca 36 m2 a  2+KK o cca 56 m2, a další potřebné varianty.
• Systém širokého uplatnění multifunkčnosti areálu v zásadní míře přispěje k nastolení sociálního smíru v rámci společnosti a k potlačení nežádoucích jevů chudoby či možné kriminality.
• Vznikem těchto multifunkčních struktur dojde k vytvoření nových pracovních pozic, potažmo k posílení ekonomiky národního hospodářství.
Závěrem

Tím, kdo bude mít posléze z investic do této nadmíru citlivé oblasti prospěch, je společnost jako celek. Státní administrativa, politická reprezentace, místní samospráva, výrobní, obchodní, bankovní sféra a společnost jako celek by měly svoji podporu směřovat do  projektů v celé šíři sociální oblasti (a nejen tam), a to v takové formě, aby byly uskutečnitelné, tedy co možná procesně nejjednodušší, vstřícné a transparentní s odpovídajícími ekonomickými kritérii.

Financování nadačního fondu

Nadační fond získává finanční prostředky z darů sponzorů z celého spektra občanské společnosti. Usiluje o podporu ze strany státu, politických stran a hnutí, místních samospráv, bankovního sektoru, firem, církví, významných osobností a v neposlední řadě o zapojení široké občanské společnosti dle individuálních možností. Oblast podpory sociálního seniorského bydlení by se mohla stát prioritou nás všech, bez výjimky, neboť všichni jednou zestárneme.
Děkujeme, že nás podporujete.

Případné sponzorské dary lze vkládat na bankovní účet č.2112221667/2700 s názvem Nadační fond Pozitivní svět, vedený u UniCredit Bank a.s.
Případné osobní dary je možné předat v sídle nadačního fondu: Vítějeves 214, 569 06, okres Svitavy.