Zatímco kamery směřovaly na Davida Ratha, vzadu se hlasovalo o našich zárukách ve výši až 350 miliard Kč pro státy EU v bankrotu. Zbývá to dotáhnout do konce. Všichni do jednoho, kteří ve sněmovně a v senátu hlasovali „PRO“, říkali, že není čeho se bát. Moje obavy budou o něco menší ihned po podpisu níže navrhovaného dokumentu a jeho předání do rukou guvernéra České národní banky.

Premiér Petr Nečas je jako výstavce blankosměnky jen jedním z celkového počtu 49 senátorů a 140 poslanců, kteří svým rozhodnutím založili podmínky pro možný vznik škody. Považuji proto za férové a vzhledem k výši možné škody nutné, aby příslušné dokumenty podepsali jako ručitelé všichni zbylí poslanci a senátoři, kteří hlasovali „PRO“ ratifikaci Evropského stabilizačního mechanismu. Jako avalista půjde jistě příkladem Miroslav Kalousek, jehož všichni zbylí ručitelé budou následovat. Vzor dokumentu zde:

SMĚNEČNÉ VYPLŇOVACÍ PROHLÁŠENÍ VÝSTAVCE A AVALISTŮ

Petr Nečas
narozen 19. listopadu 1964

předává

České národní bance
se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
IČ: 48136450
zastoupené Miroslavem Singerem, guvernérem ČNB

BOD 1. – SMĚNEČNÉ VYPLŇOVACÍ PROHLÁŠENÍ

1. Vystavil jsem dne 8. června 2012 1ks vlastní blankosměnky bez uvedení údaje splatnosti, směnečné sumy a místa platebního na řad České národní banky.

2. Prohlašuji, že jsem výše uvedenou blankosměnku vystavil a Vám odevzdal ze svobodné vůle, dobrovolně a bez jakéhokoli nátlaku či donucení. Dále výslovně prohlašuji, že jsem tuto blankosměnku vystavil jako prostředek krytí všech pohledávek za mnou z titulu možných škod České republiky vzniklých v případě jejího zapojení do Evropského stabilizačního mechanismu odvodem finančních prostředků a jejich následným nevrácením či snížením jejich hodnoty.

3. Uděluji Vám tímto jako majiteli blankosměnky právo vyplnit údaj splatnosti, směnečnou sumu a místo platební takto:
– do údaje splatnosti libovolné datum po dni splatnosti jakékoli pohledávky nebo její části nebo jejího příslušenství z výše uvedené titulu,
– jako směnečnou sumu libovolnou částku zahrnující, ale nepřekračující veškeré pohledávky z výše uvedeného titulu, představující jak jistinu, tak její příslušenství, které budou splatné ke dni splatnosti směnky,
– jako místo platební libovolný údaj.

V Praze dne 8. června 2012

(Petr Nečas – podpis)


BOD 2. – PROHLÁŠENÍ AVALISTY ZA VÝSTAVCE

Miroslav Kalousek
narozen 17. prosince 1960

Toto směnečné vyplňovací prohlášení beru na vědomí a jsem s ním srozuměn v celém jeho rozsahu. Potvrzuji, že blankosměnku uvedenou v bodě 1. směnečného vyplňovacího prohlášení jsem podepsal jako směnečný rukojmí za výstavce ze svobodné vůle, dobrovolně a bez jakéhokoliv nátlaku či donucení.

V Praze dne 08. června 2012

(Miroslav Kalousek – podpis)

 

Vážené dámy a pánové, jichž se výše uvedené týká, s ohledem na Vaše opakované ujištění směrem k občanům České republiky ve věci neškodnosti naší podpory Evropskému stabilizačnímu mechanismu, ze kterého nám prý žádné škody nemohou vzniknout, a kterým údajně dokladujeme naši solidaritu s dalšími členskými státy EU platícími společnou měnou, jíž jsme se i my zavázali přijmout už při vstupu do EU, Vám jistě nebude činit žádný problém podepsat výše uvedené dokumenty. Pokud by snad někdo z Vás již nevěděl, o co jde, což se zajisté může stát, neboť nemálo z Vás, kteří jste hlasovali také pro Lisabonskou smlouvu, jste příznali, že jste ji nečetli, nabízím přehled hlasování v senátu (zde) a ve sněmovně (zde). Místo pouhých slov o neškodnosti uvítám podpis pod Vaší osobní garancí.

Děkuji Vám.

 

František Matějka

frantisekmatejka.blog.iDNES.cz