Základním úsilím každé společnosti je cesta k ekonomické a energetické svobodě, která jediná může společnosti vytvořit podmínky pro trvalou ekonomickou prosperitu, v níž má každý jedinec možnost seberealizace a volby své cesty k určeným cílům a blahobytu.
 

Podstatou všech současných problému lidstva jsou vlády založené na principu politických stran, které dříve či později zneužijí svoji ideologii proti jedné či druhé skupině obyvatel. Současné pravolevé rozdělování politického spektra je tou největší hloupostí současné lidské společnosti a tento princip v minulosti, ale i současnosti, přinášel a přináší lidstvu jen války, vzájemnou nevraživost, a, co je hlavní, také ekonomickou a energetickou závislost.
 

Tím dalším zcela zásadním nedostatkem je současná státní struktura vládnutí a způsobu rozdělování státních příjmů. Každá vláda, a je jedno zda je „levá“ nebo „pravá“, má tendenci v co možná v největší míře ovlivňovat a řídit toky peněz, tak, aby mohla co největší vahou ekonomicky působit na společnost dle svého ideologického a ekonomického záměru. Vždy tomu tak bylo i v dávné minulosti a je tomu tak i dnes.
 

Pokud se podíváme na současný model státní struktury, který je založen na gigantickém přerozdělování financí pod pečlivou kontrolou obrovského státního aparátu, který podléhá právnímu systému a je tak složitý, že se v něm těžko orientují i sami právníci, nelze se divit, že se společnost dostává do ekonomických potíží a morálního úpadku.
 

Usurpování ekonomické a energetické nadvlády nad společností prostřednictvím armády byrokratů, za pomoci tisíce dotačních titulů, které se stávají nástrojem pro korupční machinace, odčerpávání miliardových částek z ekonomiky, ze kterých následně bují šedá ekonomika, to vše patří k největším zlořádům našeho systému. Tyto úniky v podobě nadměrných výdajů na chod státního aparátu, a rozbujelá korupce, tlačí politiky do neustálého navyšování státních dluhů a tendencí uvalit na občany vysokou daňovou zátěž v takové výši, aby promrhané prostředky získali od nás, občanů.

To, co je občanské společnosti politickým establišmentem postupně odjímáno, je ekonomická a energetická svoboda. Tu lze dosáhnout jen za předpokladu razantního zeštíhlení státních struktur, snížením daňové zátěže, nulovou inflací a velkou podporou výrobních oblastí, ve kterých se tvoří hrubý domácí produkt. Je třeba zrušit valnou většinu dotací a ponechat je jen ve výzkumu a vědě. Všechny nesmyslné finanční toky je třeba omezit a v této oblasti využívat takzvané stojící peníze, které nekolují přes státní administrativu, ale zůstávají tam, kde se vytvořily, k potřebám místních samospráv a k podpoře tvorby pracovních míst a rozvoji dané oblasti. Hlavním cílem je omezení toku financí přes úřednické penězovody, kde jsou na své cestě z velké části spotřebovány byrokracií a rozkradeny korupčním jednáním.
 

Ekonomická svoboda je silně spjatá s následujícím:
• nepřekročitelnou ochranou vlastnických práv
• silnou měnou
• vysokou materiální hmotnou produkcí
• nulovou devalvací a inflací.
 

Hlavním cílem je dosažení silné koruny, aby výroba měla možnost levného nákupu progresivních technologií, které budou následně garantem vysoké výrobní produktivity. Ta se stane mechanizmem, který stlačí ceny produktů směrem dolů.
Ekonomická svoboda také znamená, že váš majetek a lidská práva jsou chráněna nestranným právním systémem, o který se můžete vždy opřít a domoci se svého práva. Tato oblast je však v naší zemi silně ovlivněna politickou mafií, která si touto cestou zaručuje beztrestnost. Tento nežádoucí stav značnou měrou znevažuje a diskredituje morální vědomí společnosti a uvrhá slušnou populaci do apatie a bezradnosti.
 

Ekonomická a energetická svoboda rovněž znamená, že výrobní oblast, která tvoří základy tvorby HDP je prioritou společnosti a není zatěžována daněmi, tak, aby mohla v co největší míře produkovat pracovní potenciál a výrobky, a tak zabezpečovat blahobyt společnosti. Prioritou musí být soběstačnost v tvorbě potravin, kterou lze vygenerovat dostatek potřebných pracovních míst. Dále musí být v první řadě podporovány technologie zabezpečující decentralizaci energetické soustavy, tak, aby domácnosti a další průmyslové oblasti byly energeticky nezávislé, a mohly využívat technologie nahrazující fosilní paliva. Náš stát se zcela odvrací od rozvoje obnovitelných zdrojů a zřejmě zcela záměrně si hodlá i do budoucna ponechat diktát v oblasti cen energií.
 

Vše nesprávné, co se děje v našem státě, je umožněno hlavně tím, že politici a úředníci nenesou hmotnou a trestně právní odpovědnost za svá rozhodnutí v oblasti řízení státu. Tento stav naopak napomáhá k vytváření organizovaných skupin velmi podobným mafiím, které bezostyšně prosazují jen takové zákony a normy, které vyhovují právě těmto ekonomickým seskupením, která beztrestně páchají na našem národě ekonomický terorizmus.
 

Pro dosažení ekonomické a energetické svobody je třeba provést přesně to, co naše vlády udělat prostě neumí nebo spíše nechtějí umět. V těch nejdůležitějších oblastech, které jsou základním pilířem ekonomické prosperity, a také svobody, dělají vše přesně naopak.
 

Petr Havlíček