Tanker pro přepravu plynu – americká pomoc EU – získaný z „obrovských zásob“ v Americe a Kanadě krakováním z břidlic .

Roční spotřeba plynu v EU je 500 – 550 miliard kubíků a to dle počasí a požadavků průmyslové výroby.   Nejvíc spotřebovává průmysl chemický, potravinářský, zdravotnictví, elektronika, výroba hnojiv a kosmetiky atd.

Ruský plyn obsahuje 27 důležitých složek pro výrobní zhodnocení, americký jen 16, ruský je o 29% výhřevnější a americký zase 2 x dražší. Jak nabonzoval kanadská společnost Osint.inc Amerika v tichosti zrušila řadu sankcí a zvýšila dovoz plynu z Ruska o 43 % a používá ruské terminály v Primorsku, Novorossijsku a Usť-Luga. Zatím je funkčních 6 terminálů a cca 40 tankerů, kam plují s plynem se přesně neví, ale dle námořních usancí platí – kdo má v ruce konosament ke zboží, je jeho majitelem a i případným obchodníkem. Dle holandského periodika Ostendweak lze vše dohledat, ať v rozvahách OPECU, Lloydsu či  účetnictví Gaspromu.

To, co ČT či ČTK nezveřejní, je to, že Rus prodává kubík (v euro) Srbsku za 6,-, Maďarům za 5,80 a třeba Němcům za 7,-. K 5.5.2022 podepsal v Bruselu a Berlíně náš premiér dohodu o odkupu přes burzu a to za krásných 92,-.

Takže Američan dodává do EU ruský plyn a Němec nám prodává ruský plyn jako americký. Ano zatleskejme si. A třeba připomenout, že Rakušani, Bulhaři a Slováci si vydupali výjimku a dohodu si budou uzavírat sami!

Nakonec – jak již zmiňuji, Evropa má spotřebu plynu 500 miliard kubíků a víc a největší tanker má kapacitu 147 000 .

A teď si spočítej, kolikrát se bude muset těch asi 40 tankerů otočit, aby nám nebylo na Vánoce zima.

A gas tanker – US aid Aid – obtained from „huge stocks“ in America and Canada by shale cracking.

The annual gas consumption in the EU is 500-550 billion cubic meters, depending on the weather and the requirements of industrial production. The chemical, food, healthcare, electronics, fertilizer and cosmetics industries, etc. consume the most.

Russian gas contains 27 important components for production recovery, American only 16, Russian is 29% more calorific and American is 2 times more expensive. According to the Canadian company Osint.inc, America has quietly lifted a number of sanctions and increased gas imports from Russia by 43% and uses Russian terminals in Primorsk, Novorossiysk and Ust-Luga. So far, there are 6 functional terminals and about 40 tankers where they sail with gas are not exactly known, but according to maritime regulations it applies – whoever has a bill of lading in hand, is its owner and a potential trader. According to the Dutch periodical Ostendweak, everything can be traced, whether in the balance sheets of OPECU, Lloyds or Gasprom’s accounting.

What CT or CTK does not publish is that the Russian sells a cubic meter (in euros) to Serbia for 6, -, to the Hungarians for 5.80 and to the Germans for 7, -. On May 5, 2022, our prime minister signed an agreement in Brussels and Berlin to buy through the stock exchange for a beautiful 92.

So the American supplies Russian gas to the EU and the German sells us Russian gas like an American. Yes, let’s clap. And it should be remembered that the Austrians, Bulgarians and Slovaks have struck an exception and will make the agreement themselves!

After all, as I mention, Europe has a gas consumption of 500 billion cubic meters and more, and the largest tanker has a capacity of 147,000.

And now count how many times the about 40 tankers will have to turn around so we don’t have a cold at Christmas.