Vážení přátelé, signatáři výzvy k občanskému vzdoru NEO2011.

Za šest měsíců existence výzvy se k aktivnímu podílu na nápravě věcí
veřejných přihlásilo více než dvanáct tisíc občanů. Mnozí nám vyčítáte
otálení, žádáte konkrétní akci. Dvanáct tisíc signatářů je dostatečný počet,
abychom společně učinili první konkrétní kroky.

V preambuli NEO2011 uvádíme: "Jsme svědky drancování veřejných zdrojů. My
všichni neseme díl odpovědnosti za dnešní stav společnosti. Umožnili jsme
vládnout těm, kteří upřednostňují osobní prospěch. Zvolení zástupci mohou
dělat pouze to, co jim dělat dovolíme."

Dovolili jsme jim příliš. Dovolili jsme si být příliš dlouho pasivní. Nyní
už nechceme jen nečinně přihlížet k prohlubujícímu se mravnímu a
hospodářskému rozkladu země. Odpovědný občan by měl dávat podněty k nápravě
stavu, tak, aby se průběžně podílel na správě obce i státu. Součástí těchto
podnětů musí být i upozorňování na zřejmé porušování pravidel a zákonů, jež
ve svých důsledcích vede ke drancování veřejných zdrojů. Rozhodli jsme se
proto využít svých občanských práv a začít plnit svoje občanské povinnosti.

V přiložené Občanské žalobě najdete výběr deseti největších korupčních a
kriminálních kauz, včetně alarmující zprávy Bezpečností informační služby
(BIS). Obracíme se v ní na orgány státní správy, policii, státní
zastupitelství a volené zástupce, se žádostí o okamžité řešení a podání
informací široké veřejnosti. Pokud s touto formou Občanské žaloby
souhlasíte, přiložený text neprodleně osobně doručte nebo zašlete
doporučeným dopisem

– místně příslušnému státnímu zastupitelství nebo oddělení Policie ČR
– senátorovi (senátorům) a poslanci (poslancům) Vašeho volebního
okrsku
– kopii podání zašlete také na Úřad vlády ČR.

 

My jsme tento krok učinili dne 11. 10. 2011.

Jan Hnízdil a Petr Havlík
 

Následuje úplný text Občanské žaloby:

Úřad vlády ČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Senát Parlamentu ČR
Státní zastupitelství
Policie ČR

 

Vážení představitelé státu a orgánů státu činných v trestním řízení, obracím se na Vás v situaci, kterou díky níže popsaným skutečnostem považuji za alarmující. Téměř denně nás média informují o různých kauzách, při nichž stát přichází o významné veřejné zdroje. Případné vyšetřování těchto kauz se často ztrácí v mlze a viníci zůstávají nepotrestáni. Řadu z nich už zasypala notná vrstva prachu. Široké občanské veřejnosti jsou dobře známy i kauzy z nedávného období – např.:

– hospodaření VZP, zejména podivný nákup vlastnického podílu ve spol. IZIP. Zde existuje vážné podezření ze zneužití finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění ve prospěch soukromé společnosti dvou poslanců Evropského parlamentu, kteří svůj podíl převedli na neprůhlednou firmu ze Švýcarska.
– manipulace s armádními zakázkami. Z těch nejzávažnějších zmiňuji zjevně předražený nákup obrněnců Pandur, nákladních vozidel TATRA a dopravních letadel CASA. Tyto obchodní případy byly vždy nápadně nevýhodné pro ČR a nápadně výhodné pro prostředníky, s případnými korupčními bonusy.
– privatizace spol. Mostecká uhelná a související privatizace spol. Škoda Plzeň. Existuje velmi vážné podezření z manipulace procesu privatizace a vzájemného propojení, jakož i možného praní špinavých peněz. Tuto kauzu již několik let vyšetřuje švýcarská prokuratura, která si právem stěžuje na nedostatečnou spolupráci s českou stranou.
– předražená zakázka na pražský tunel Blanka. Cena zakázky je stále navyšována. V procesu výstavby zcela selhal velmi nákladný a neefektivní stavební dozor spol. IDS. Existuje vážné podezření, že v rámci budování dopravní stavby došlo ke zneužití finančních prostředků hlavního města Prahy.
– projekt Open card. I zde je vážné podezření ze zneužití finančních prostředků hlavního města Prahy. A to při samotné soutěži, realizace zakázky a především její konečné ceny.
– nestandardní postupy některých zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty při zadávání veřejných zakázek a jejich následné realizaci. Informace se vyskytují ve Výroční zprávě BIS.
– podezření z manipulace při zadávání veřejných zakázek ve státním podniku Lesy ČR. Rovněž tyto informace obsahuje poslední Výroční zpráva BIS.
– podezření z neprůhledného financování parlamentních politických stran z prostředků firem, v nichž má stát většinový podíl. Podle místopředsedy vlády K. Schwarzenberga je veřejným tajemstvím, že ČEZ za vedení Martina Romana sponzoroval politické strany, jež jsou zastoupeny v PSP ČR.
– podezření z manipulace obří zakázky na odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací bývalých státních podniků. Vše nasvědčuje tomu, že nabídky zájemců vznikaly ve shodě. Cena je podle analýz nadhodnocena a vykazování provedených sanačních prací by bylo obtížně kontrolovatelné. I tato informace je součástí Výroční zprávy BIS.
– podezření z rozsáhlé škody, která vzniká ČR díky přijetí zákona na podporu obnovitelných zdrojů energií, té části, která se týká fotovoltaických elektráren z prosince 2009. Nesmyslně nevýhodná výkupní cena byla naopak nesmírně výhodná pro podílníky firem, kteří se do projektu solárních elektráren pustili, včetně údajně některých zákonodárců. Celkové škody při případných arbitrážích mohou jit až do desítek či dokonce stovek mld. Kč.
– předražená zakázka při našem předsednictví EU, tzv. kauza ProMoPro. Existuje vážné podezření, že stát výrazně přeplatil některé služby, jež souvisely s naším předsednictvím EU v první polovině r. 2009, podivný byl výběr dodavatelů, cena zakázky i způsob proplácení nákladů.

Ve výše zmiňované zprávě Bezpečnostní informační služby ČR (BIS) za rok 2010 se v této souvislosti mimo jiné píše:

„Docházelo k selhávání některých zástupců státu, kteří se tak účastnili vyvádění majetku ze státních institucí… Příkladem netransparentního a nehospodárného chování představitelů některých institucí byly nestandardní postupy některých zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty při zadávání veřejných zakázek… Podobně jako v předchozím roce Lesy ČR přitahovaly pozornost lobbistů a podnikatelů, kteří se snažili získat podíl na veřejných zakázkách… U části nakupovaných služeb vynaložené náklady zřejmě neodpovídaly skutečnému objemu odvedených prací a běžným cenám na trhu… Hlavním rizikem připravované komplexní zakázky na odstranění některých ekologických zátěží, vzniklých před privatizací státních podniků, je neopodstatněné navýšení částky, kterou stát za její realizaci zaplatí… Nedůsledná role státu, jako vlastníka, je pak rozhodujícím faktorem, který dává relativně široký prostor pro možné poškozování státem ovládaných společností ve prospěch soukromých subjektů, prostřednictvím zmanipulovaných veřejných zakázek, obcházení zákona o veřejných zakázkách, nadhodnocování akvizic, nevýhodného prodeje majetku nebo nákupu nepotřebných marketingových, poradenských a právních služeb… Český organizovaný zločin nejvyšší úrovně má podobu vlivových (klientelistických) sítí a podnikatelsko-mocenských struktur. Prostřednictvím legálních ekonomických subjektů profituje zejména systematickým obohacováním se na veřejných rozpočtech a firmách se státní majetkovou účastí… V rámci všeobecného zhodnocení situace lze konstatovat, že mezi nejvýznamnější dysfunkce orgánů státní správy a samosprávy patří korupce. Konkrétní případy korupce státních orgánů se soustřeďují mimo jiné na oblast justice, s cílem zakrýt předchozí nelegální aktivity, na oblast rozhodování orgánů státu a samospráv, s cílem ovlivnit rozhodování o veřejných zakázkách a rozdělení prostředků z veřejných rozpočtů, a rovněž na oblast legislativního procesu… I v roce 2010 byly zaznamenány případy nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců, jež představovaly ohrožení řádného výkonu justice. Nestandardní aktivity představitelů justice vykazovaly v mnoha případech znaky kriminálního jednání, které vzhledem k zákonnému vymezení postavení soudců a státních zástupců, nelze odpovídajícím způsobem postihnout… BIS zaznamenala kontakty představitelů justice na osoby kriminálního prostředí či existenci klientelistických vazeb, které mohou závažným způsobem ovlivnit průběh soudního řízení… Řádný výkon justice byl v některých regionech vážně narušen nedostatečným výkonem funkce státní správy soudců ze strany některých předsedů krajských soudů, což mimo jiné umožnilo podřízeným soudcům pokračovat v manipulaci s insolvenčním řízením… Významné bezpečnostní riziko představuje rostoucí propojeni podnikatelských a jiných zájmových subjektů na straně jedné, a zvolených politiků či jmenovaných úředníků na straně druhé. Cílem těchto subjektů je získat vliv na veřejnou zprávu, využitelný pro rozvoj podnikatelských aktivit.“.

Zdroj: Výroční zpráva BIS

Vše výše uvedené mne jako občana, signatáře občanské výzvy NEO 2011 a daňového poplatníka hluboce zneklidňuje. Ještě více mne pak zneklidňuje fakt, že nepozoruji ze strany státních orgánů a politické reprezentace státu adekvátní odezvu, na výše uváděná alarmující zjištění. Jsou-li informace v médiích a v uveřejněné Výroční zprávě BIS pravdivé (a já nemám důvod o tom pochybovat), znamená to, že existence právního státu v České republice je velmi vážně narušena. Proto Vás žádám, aby byly okamžitě zahájeny všechny potřebné kroky, jednak k postižení konkrétních protiprávních jednání, na něž upozorňují média, a především Výroční zpráva BIS, a jednak k nápravě systémových dysfunkcí, jež existenci těchto a dalších protiprávních jednání umožnily. V této souvislosti pak žádám zejména o následující informace:
– jaké konkrétní kroky podnikla vláda a členové zákonodárných sborů k zamezení manipulace s veřejnými prostředky a jaké konkrétní kroky podnikne.
– jaká konkrétní opatření podnikla vláda a orgány činné v trestním řízení k vyvození trestně-právní odpovědnosti vůči představitelům institucí, kde byly prokazatelně zjištěny nestandardní postupy při zadávání veřejných zakázek a správě veřejných prostředků.
– jaké konkrétní kroky podnikla a podnikne vláda a členové zákonodárných sborů pro zajištění nezávislého a efektivního trestního řízení v oblasti hospodářské a navazující politické kriminality.
– jaké konkrétní kroky podnikla a podnikne vláda a zákonodárné sbory vůči nestandardnímu jednání některých soudců a státních zástupců, jež představovaly ohrožení řádného výkonu justice.

Zároveň žádám, abych byl v zákonné lhůtě informován o stavu vyšetřování výše uváděných kauz a o opatřeních, která budou podniknuta proto, aby tyto kauzy vyšetřeny byly a byla z nich vyvozena nejen politická, ale i trestněprávní i soukromoprávní odpovědnost pachatelů.

Každý občan České republiky a daňový poplatník je v těchto případech v pozici poškozeného. Je jeho občanským právem poukázat na zjevná porušování pravidel a zákonů, jež ve svých důsledcích končí nehospodárným a protiprávním nakládáním s veřejnými zdroji, což znamená jejich obrovské ztráty. V preambuli Ústavy ČR se říká i toto … „My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsme odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné bohatství, jsme odhodláni se řídit všemi osvědčenými principy právního státu.“ Náš dnešní občanský postoj je nejen naší občanskou povinností, ale také, a to především, i ústavním právem.
 

V ….…. dne ……

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

Podpis: