1. Reforma veřejné správy
Jako hlavní problém správní reformy se mi jeví potřeba spojit důsledně svěřenou moc s osobní odpovědností. V dnešním rozdělení ukládá veřejná správa občanům povinnosti (jako jednotlivcům), kdežto sobě ponechává práva a vystupuje jako neznámý celek.
Důsledky rozhodnutí veřejné správy (osobní i hospodářské), nikdy nepřicházejí ani k dobru ani k tíži osobě, ale úřadu – to je nikomu.
Provedení této jediné základní reformy nejen, že odstraní anonymitu byrokracie i kritiky, ale naplní pocitem odpovědnosti veřejnou správu i obyvatelstvo.

2. Ú p l a t k y
Pan B. vydělal si u nás značný majetek a vážili jsme si ho pro jeho odbornou zdatnost. Svěřili jsme mu velmi odpovědné místo v našem závodě jako zámožnému člověku, který celým svým majetkem ručil za svoji poctivost.
V jeho smlouvě, jako ve všech našich služebních smlouvách se zaměstnanci, bod 4. zní:
„Nepřijmete sám, ani nikdo z Vaší rodiny od žádného našeho dodavatele ani odběratele neb zřízence, zástupce, nebo kohokoliv úplatek v jakékoliv formě a pod jakoukoliv záminkou. Zjistí-li firma Baťa a.s. takový přestupek nebo jakoukoliv Vaši nepoctivost vůči závodu nebo jeho zaměstnancům, má právo Vás okamžitě propustit bez jakékoliv náhrady; za úplatek ve smyslu této smlouvy považujeme jakoukoliv výhodu, poskytnutou Vám zástupcem.“
A bod 8. Zní: „V případě, že byste nedodržel body 4. a 5., propadá celý Váš vklad u naší firmy ve prospěch Baťova podpůrného fondu, nehledě k povinnosti náhrady škody, Vaším jednáním způsobené.“ K velké naší lítosti byli jsme dnes překvapeni výsledky vyšetřování, v kterém bylo zjištěno, že dotyčný navštívil jednoho z našich dodavatelů v jeho podniku, a tam mezi čtyřma očima převzal od něj hotově Kč 3.000,-.
Podle služební smlouvy propustili jsme ho okamžitě bez náhrady a odevzdali celý jeho vklad ve výši Kč 67.393 ,- Podpůrnému fondu. Budeme ještě požadovat od něho náhradu za škody, nám vzniklé.
Dotyčný zaměstnanec se ohrazoval, že pro Kč 3.000,- necháme propadnout jeho majetek mnohonásobně větší a žádal o mírnější vyřízení.
Nemůžeme mu vyhovět a spokojit se s vyrovnáním na několik procent. Nemůžeme potřebovat lidi jen podmínečně poctivé a ručící za sebe jen částí svého majetku. Potřebujeme lidi poctivé bezpodmínečně, ručící za svoji poctivost celým svým majetkem. Propustili jsme další dva zaměstnance, kteří věděli o jeho poklesku a neoznámili jej chefovi závodů.
Umožňujeme každodenně desetitisícům našich zaměstnanců rovnou cestou si budovat zámožnost. Nedopustíme však, aby ani jeden vydělal třebas haléř na nepoctivosti a úplatcích.
Jsme hrdi na to, že mnoho našich zaměstnanců poctivou prací domohlo se milionového jmění, a jsme rozhodnuti každému k tomu na rovné cestě pomáhat.
16. 1. 1933.

Vrbík: Vysvětlení, jaký majetek to byl, který panu B. propadl ve prospěch Podpůrného fondu:
Jak víte, velká část zaměstnanců brala podle výsledků své práce účast na zisku dílny nebo oddělení. Pan B. byl nákupčím, a ti měli účast na zisku nákupního oddělení. Peníze z této účasti se nevyplácely hned, ale ležely na osobních kontech a byly investicí svého majitele, jako spolupodnikatele do financování podniku, s 10% úročením místo dividendy. Kdo peníze potřeboval, požádal o výplatu určité částky na určitý účel a vedení rozhodovalo, zda vyplatí, nebo ne. Celé konto dostal pracovník při odchodu z továrny.
Podpůrný fond byl účet, vedený firmou, z kterého se vyplácely příspěvky starým ševcovským mistrům, kteří velkovýrobou Bati i jiných továrníků přišli o práci, neměli žádný příjem, ale na tovární výrobu už by nestačili. Z fondu se vyplácely též příspěvky nemocným po úrazech v továrně apod.