Pozitivní lidské vlastnosti pozdvižené na úroveň právní normy jsou cestou k pravdě a spravedlnosti.

 Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem). Pokud jde o právní sílu, jsou zákony nadřazeny podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením), avšak podřízeny Ústavě a ústavním zákonům a jim naroveň postaveným mezinárodním smlouvám. Tolik k definici právního systému.

Současná společnost se řídí zákony, které lidstvo mění a přizpůsobuje daným podmínkám a potřebám lidstva. Pokud se na současné zákony podíváme pohledem dnešního občana, zjistíme, že se jedná o neuvěřitelnou směsici dodatků, vyhlášek, nařízení a norem, ve kterých se mohou orientovat, a to s velkým úsilím, jen velmi dobří specializovaní právníci. Právo jako takové je zahaleno neprodyšným houštím dalších předpisů, které již neplní svoji prapůvodní ryzí podstatu, a to ochranu spravedlnosti. Současná podstata práva a hlavně jeho vymahatelnost je degradována a již dávno neslouží lidem tak, jak je stanoveno naší Ústavou a listinou práv a svobod. Podstata tvorby všech zákonů tkví v ochraně pravdy a spravedlnosti před lží a nespravedlností, neboli v obraně „dobra“ před „zlem“.  Takhle jednoduché to je.

Otázka zní, proč nejsou i zákony postaveny tak, aby zřetelně a jednoduše působily jako obrana proti nežádoucím negativním projevům. Podstatou veškerého jednání lidstva jsou povahové vlastnosti jednotlivce a jejich uplatnění v jeho životě. Ty jsou formovány ve značné míře výchovou a dobrým příkladem. V této oblasti by měl každý stát vynakládat dostatek prostředků na prevenci před represí, tedy trestem. Tuto prevenci je třeba soustředit na pojmenování negativních vlastností jednotlivce a kvalitním a srozumitelným výkladem předložit důkazy o dopadech a výsledcích negativního jednání.  Počátky prevence je třeba začít uplatňovat od útlého věku, v rodině, škole, zaměstnání a dále v průběhu celého lidského života. Lidstvo se může naučit všemu, co jen bude chtít. Je ale třeba k tomu vytvořit optimální přirozené podmínky. Stačí se řídit jednoduchým principem pěti N:

Nelhat
Nekrást
Nepodvádět
Neubližovat
Neškodit

Těchto pět prostých slov je schopno anulovat, zastavit a vyseparovat negativní jednání a jeho celospolečenské důsledky z lidského života.

Vše se dá shrnout do jedné základní definice.

„Nikdo nesmí být poškozen!“,
Je třeba začít u sebe.

 

Na celý problém negativních projevů současné společnosti je třeba pohlížet z hlediska lidských vlastností, které se dělí na pozitivní a negativní. Ty je třeba pojmenovat a podrobně vysvětlit, jaké důsledky plynou z negativního jednání a jaké z pozitivního.

Cesta k nápravě současných problémů společnosti vede přes pozdvižení lidských pozitivních vlastností na úroveň právní normy, která vytvoří prostor k nastolení pravdy a spravedlnosti.

V minulosti, ale i v současnosti, vedla a vedou všechna náboženství, která mají prapůvodní základ ve výchově morálních a spravedlivých hodnot, lidstvo k morálním hodnotám. Pro dnešního člověka obklopeného technikou, vědou, konzumní společností a nekonečným přívalem informací je ale tato oblast na hony vzdálená jeho představám a potřebám, které současný svět nabízí. Svět se překotně mění a lidé zapomínají na podstatu lidskosti a na základní pilíře pravdy a slušnosti a původní přirozenosti, ze kterých lidská společnost vzešla. To, čemu je dnešní svět vystaven, se dá nazvat postupnou ztrátou a úbytkem morálních pozitivních hodnot a vlastností, které jsou potlačeny těmi negativními.  Lidstvu se přestává dařit udržet základní principy rodiny a žít v manželském  páru a vychovávat společně děti. Rozvodovost se vyšplhala na neuvěřitelných 50%, kdy dominantním důvodem krachu manželství je nevěra a dále alkoholizmus. Rodina je základním článkem lidské společnosti a ztráta těchto lidských hodnot má a ještě bude mít nezvratný negativní dopad na vývoj dalšího pokolení.  Člověk se stává nezodpovědným a sobeckým jedincem schopným všeho. Kriminalita naplnila věznice k prasknutí a pravda a poctivost se moc nenosí a je přisuzována spíš dobrosrdečným hlupákům. Životní styl je na úrovni „urvi co se dá a žij naplno“. Alkoholizmus, drogy, zlodějna a podvody jsou na denním pořádku, politickou reprezentaci a policii nevyjímaje.  Spoléhat na spravedlivé rozhodnutí soudů se dnes prostě nedá, neboť korupce je i na této úrovni u některých jedinců zaběhnutým pravidlem a nedotknutelnost soudců této skutečností jen napomáhá.

Všechny výše vyjmenované problémy naší současné společnosti postupně degradují pozitivní vlastnosti lidstva a zapříčiňují plíživou ztrátu občanských práv a svobod.

 

No dobrá, ale co s tím?  Je třeba prostřednictvím občanských aktivit vytvořit prostředí a prostor pro novou společenskou objednávku, která dosáhne reformy společnosti v oblasti jednoduchých zákonných norem, které se opřou o pozitivní vlastnosti lidí s vysokou morální odpovědností, jež svým obsahem budou naplňovat a chránit základní potřeby lidstva. V naší zemi máme již 21 let demokracii, která ale není schopna zabránit nežádoucím projevům, jimž současná společnost čelí a eliminovat je. Je třeba spojit sily k prosazení moudrosti a spravedlnosti.  Lhostejnost a tolerance k projevům negativních lidských vlastností se v budoucnu může lidstvu vymstít. V historii lidstva se to již několikrát stalo a pokud lidé nebudou schopni pochopit, co je toho příčinou, stane se to znovu.

 

 

Zákonná norma – Pravda

 

Pravda či pravdivost je shoda tvrzení se skutečností. Tento pojem hraje primární úlohu ve filosofii, vědě, právu, náboženství, ale hlavně se podílí na kultuře a projevech života lidské společnosti.

Příklad současného pojetí a uplatňování pravdy:   U soudního jednání musí svědek přísahat, že bude mluvit pravdu a nic jiného než pravdu. Pokud pravdu nemluví, většinou se mu „houby“ stane. Obžalovaný a žalobce již přísahat nemusí. A co právní zástupci? U nich se dokonce očekává, že budou prostřednictvím šikovných lží a kliček hájit své klienty. Zcela se toleruje vyvracení a pošlapávání pravdy toho druhého. Za jakoukoli lež, která slouží obhajobě, nemohou být právní zástupci potrestáni. A takto, vážení, funguje náš právní řád. Na zmíněných pravidlech je postaveno právo.

Pokud bude pravda zákonnou normou a dostane se do učebnic jako neodmyslitelná součást přirozeného lidského života a při výchově dalších pokolení bude tato norma přijata a stane se součástí kultury žití, lidstvo se v budoucnu stane, ať dříve či později, rezistentním vůči lži, kterou je naopak třeba se všemi negativními vlastnostmi postavit mimo zákon. Nemůžeme očekávat, že  to nastane hned, neboť lumpa člověk jen tak nepředělá, ale nastolená pravidla a cílevědomá práce v oblasti prevence musí přinést své ovoce. Další generace mohou tuto oblast s pomocí pozitivní reformy společnosti a nových technologií, které jsou již za dveřmi, převzít, zdokonalovat a rozvíjet.

Represe a prevence při porušení základní lidské slušnosti:

Pokud se někdo přestane řídit slušností a nechá volný průběh svým negativním vlastnostem a poruší právní normy, nechť postupně ztratí svá občanská práva.  Každá negativní vlastnost bude mít svoji určenou bodovou hodnotu podle závažnosti její podstaty a škodlivosti. Tu samou hodnotu budou mít i práva a materiální statky, které stát svým občanům poskytuje. Při porušování právních norem by se tomuto člověku postupně odnímala jeho práva. V reálu by to mohlo vypadat například takto: Občan, který právo porušil, ztratí právo volit, dále ztratí právo na poskytování podpory v nezaměstnanosti, bezplatné zdravotní péče, sociální a zdravotní podpory, ztratil by i jakoukoli státní podporu v oblasti bydlení, vzdělávání, a také ochrany svých práv. Rovněž by nesměl podnikat, vykonávat veřejné funkce, zjednodušeně řečeno by se postihy dotkly všech oblastí vztahu mezi státem a občanem. 

Je třeba také vědět, že podle současného práva občan nemusí vypovídat, pokud by způsobil újmu sobě nebo osobě jemu blízké. To je to, co degraduje pravdu, která je ve své podobě jedinou lidskou normou čestnosti a slušnosti.

Pokud v tuto chvíli začínáte kroutit hlavou, že je to nemožné a že je to utopistická hloupost, je třeba vědět, že věda v této oblasti kráčí mílovými kroky. Již jsou vyvinuty první prototypy přístrojů na bázi snímání mozkové činnosti, které dokáží lež a pravdu rozpoznat s 95% úspěšností. Co myslíte, za kolik let bude tato technologie přirozenou součástí policejních výslechů nebo soudních procesů? Další cesta, kterou lidstvo chvátá mílovými kroky, je genetické inženýrství, které, ať s tím souhlasíme či nikoli, bude v blízké budoucnosti schopno naprogramovat dítěti jeho fyzické proporce, odolnost proti nemocem nebo výši inteligence.  Je jen otázkou času, kdy se tato oblast rozšíří i na povahové vlastnosti.

Náš současný právní systém ukládá orgánům v trestním řízení a justici lež prokázat, což je vlastně bez fyzických důkazů nemožné, a to i přesto, že je mnohdy nadmíru jasné, že dotyčný lže. Tady lze hovořit o základním nedostatku, který musí lidstvo překonat. Jednodušší a lepší zákonné normy, preventivní výchova a vytvoření nové mravní kultury, v budoucnu možná i za pomocí nových technologií, otevře cestu k mírumilovné, čestné a spravedlivé společnosti.

Zákonnou normou by se měly stát všechny pozitivní vlastnosti lidí a všechny záporné postaveny mimo zákon, viz Lidské vlastnosti

Co se vlastně stane?

Jaký bude svět?

Budeme potřebovat pravici a levici?

Policii, soudy, justici, vojsko?

Budeme potřebovat zabezpečení svého majetku?

Budeme se muset ještě něčeho bát?

 

Úvahy o podobě světa bez lží a potlačených negativních vlastností lidí nechám na každém z vás. Pokud budete o těchto, zatím pouze filozofických, úvahách přemýšlet, bude se jednat o první malý krůček k  dalšímu odvážnějšímu kroku, jímž je podpora této myšlenky svým hlasem na Pozitivním světě.   Čím více občanů se k této myšlence přikloní, tím dříve bude tato společnost moci začít usilovat o prosazení celkové reformy společnosti, opřené o pravdu, slušnost a spravedlnost. Je jen na nás, co s tím uděláme.

Tento dokument byl vypracován na základě spolupráce řady zkušených odborníků disponujících zdravým rozumem, dále zkušených lidí; z právní a sociální sféry, z oblasti filozofie a dalších  autorit v oblasti humanizmu a sociálních věd.