Vrchní státní zastupitelství Praha               Jan Bouček

Nám. Hrdinů 1300/11 Praha Nusle     adresu redakce neuvádí

140 00 Praha 39601

Věc:

Podnět k zahájení trestního stíhání dle trestního zákoníku č.40/2009 Sb. §
406 a § 407

Podávám tímto trestní oznámení na předsedkyni parlamentu ČR paní Markétu
Pekarovou Adamovou nar.2.10.1984 a ministra obrany paní Janu Černochovou
nar.26.10.1973 za jejich nenávistné projevy k situaci na Ukrajině. Ve svých
projevech jsou pro válku, chtějí zapojení naší republiky do války, což
vyvolává strach a paniku u občanů. Prokazatelně se jedná o snahu o zavlečení
naší republiky do válečného vztahu Ukrajina-Rusko. Paní Černochová navíc (
před projednáním a schválením vládou) prezentovala na sociálních sítích a ve
sdělovacích prostředcích, že pošle na Ukrajinu dělostřelecké náboje. Nevím,
jakou má pravomoc, zda toto může udělat bez rozhodnutí vlády, ale vím a mohu
poukázat na mezinárodní smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou naše
republika podepsala a dle které se zakazuje prodávat zbraně tam, kde by
mohly vyvolávat nebo zhoršovat ozbrojený konflikt. Tato situace bezpochyby
nastane a tím lze očekávat i odvetu ze strany Ruska vůči naší republice.
Vystupování výše jmenovaných ve veřejných sdělovacích prostředcích a na
sociálních sítích nese plně znaky porušení zákona, proto podávám tento
podnět.

§ 407 – Podněcování útočné války : Trestní zákoník – 40/2009 Sb…
(http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-2-paragraf-407)

Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká
republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje,
bude potrestán odnětím svobody až na pět let.

§ 406 – Příprava útočné války : Trestní zákoník – 40/2009 Sb.
(http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-13-dil-2-paragraf-406)

Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím
přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody
na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.

Domnívám se, že by se měla posoudit činnost a odpovědnost

1) Ministra zahraničí Jana Lipavského nar.2.7.1985, který vystupuje obdobně
jako výše uvedené.

2) Ministra vnitra Víta Rakušana nar,16.6.1978, jehož resort měl ze zákona
ihned začít provádět úkony v trestním řízení.

3) Ministra spravedlnosti Pavla Blažka nar.8.4.1969 který stejně tak jako
ministr vnitra neřešil a neupozornil vládu, že jsme vázáni mezinárodní
smlouvou o nedodávání zbraní do rizikových oblastí. A že paní Černochová a
paní Pekarová Adamová porušují zákon § 406, §407

4) V neposlední řadě k zodpovědnosti by měl být povolán předseda vlády Petr
Fiala nar.1.9.1964 , který je za členy své vlády zodpovědný. Místo, aby tyto
lidi odvolal, přistupuje a přehlíží jejich jednání a sám podporuje
porušování mezinárodních smluv ohledně munice pro Ukrajinu.

5) Měli by být řešeni všichni členové vlády, kteří odsouhlasili dodávku
zbraní na Ukrajinu v rozporu s uzavřenou mezinárodní smlouvou a tím se
zhoršuje ozbrojený konflikt v daném místě.

Požaduji urychlené řešení, my občané této země nechceme být zavlečeni do
války. Prosím o sdělení výsledku šetření.

26.1.2022                                       Jan Bouček

Oznámení stejného znění zaslal Jan Bouček i na Krajské ředitelství Policie
ČR v Praze