Trpělivost přetekla.

Bude zajímavé sledovat, jak to naši politici překroutí a předloží národu……

PUTINOVO ULTIMÁTUM
Včera prezident Ruska Vladimir Putin uskutečnil veřejnou poradu s členy vlády. Taková setkání za přítomnosti televizních kamer za účasti novinářů se dělají nikoli za účelem projednání nějakých otázek, ale pro veřejné oznámení důležitých rozhodnutí. Tentokrát bylo ohlášeno faktické ultimátum pro vlády Ukrajiny a Evropské unie. Mnohá fakta a čísla, zveřejněná ve čtvrtek 10.4. na veřejné poradě jsou všem dávno již známa. Ale tentokrát byla zopakována se zcela určitým cílem a jako potvrzení požadavků vznesených Ruskem.

CO ŘEKL PUTIN:
1. Evropě
Smlouva o přidružení Ukrajiny k EU vytvořila hrozby nejen pro ekonomiku Ukrajiny, ale též pro ekonomiku Ruska. Po podpisu dokumentu by nutně započalo nekontrolovatelné zahlcení ruského trhu bezcelními výrobky z Evropy a dalších zemí, což by bolestivě dopadlo na ruské výrobce. Navíc by Ukrajina byla nucena zpřetrhat s Ruskem desítky a stovky smluv, které by byly v rozporu s podmínkami asociační dohody s EU. V důsledku toho předkládaná varianta asociační dohody představuje hrozbu pro Rusko – v podstatě by zničila dvoustranné vzájemně výhodné tržně-průmyslové svazky Ruska a Ukrajiny a vedla by k vytlačení výrobků ruského původu výrobky z jiných zemí.
Chtěli jsme tyto otázky řešit po dobrém, lidsky. Pokoušeli jsme se dohodnout. Ale všechny kompromisy, které jsme předkládali, a naše konstruktivní návrhy byly Evropskou unií odmítnuty. Bohužel. Nyní to tedy bude po zlém.

2. Ukrajině
Nehledě na všechny problémy ve vzájemných vztazích, nehledě na protiruskou a otevřeně fašistickou rétoriku nových kyjevských mocných, jsme plnili všechny závazky a udržovali všechny svazky, čímž jsme živými penězi zajišťovali pro průmysl Ukrajiny zakázky za 15 miliard dolarů. Všechny pohledávky byly placeny včas a v plném objemu.
Nechcete-li po dobrém, nedostanete nic. Rusko je připraveno se zcela vzdát ukrajinského zboží a ukrajinské výroby.

3. Evropě a trochu i Ukrajině
Plyn Ukrajina nemá a už mít nebude. Od této chvíle budeme pouštět přesně tolik plynu, kolik ho Kyjev zaplatí měsíc dopředu. Pro zajištění tranzitu do Evropy na sezónu podzim – zima 2014-2015 do podzemních nádrží plynu Ukrajiny je nutno načerpat plyn za 4 až 5 miliard dolarů. Jestliže Ukrajina nenajde tyto miliardy, bude na podzim Evropa bez plynu.

4. Ukrajině a trochu i Evropě
Celková suma ukrajinských dluhů, jejichž navrácení může Rusko požadovat okamžitě, činí 16,6 miliard dolarů. A my je požadovat budeme.

Shrnuto:

Prezident Ruska připomněl:
„Ekonomika Ukrajiny prudce klesá. Prohlubuje se propad průmyslu i stavebnictví. Vzrůstá rozpočtový deficit. Prudce se zhoršuje stav valutové oblasti, k zápornému obchodnímu saldu přibyl útěk kapitálu ze země. Ukrajina se blíží k bankrotu, k zastavení výroby a k explozi nezaměstnanosti“.
„Dočasní představitelé různých úrovní“, jak zdvořile Putin nazval kyjevské mocné, dovedli zemi na hranici, za kterou už nebude možná náprava.
Putin varuje:

Buďto:
EU, USA a Ukrajina okamžitě přijme podmínky artikulované ministerstvem zahraničí a neprodleně je začne uplatňovat v praxi…
nebo:
Rusko zruší veškeré průmyslové zakázky na Ukrajině. Nevratné ztráty Ukrajiny budou každoročně činit 15 miliard dolarů.
Rusko zavírá své hranice pro ukrajinské zboží a zboží přicházející tranzitem přes Ukrajinu.
Rusko zavírá Ukrajině plynový kohout.
Rusko uplatní vůči Ukrajině pohledávky na pokrytí dluhů v částce 16,6 miliard dolarů.
Rusko nebude Evropě garantovat dodávky plynu na nadcházející podzim a zimu, jestliže Ukrajina neodkoupí a nenačerpá do podzemních nádrží objemy paliva nutné k zajištění těchto dodávek v částce 5 miliard dolarů.
Jestliže Evropa začne mrznout, nechť veškeré výhrady směruje na své přátele v Kyjevě.
V podstatě se jedná o ultimátum, byť je Vladimir Putin formuloval v korektní podobě: “Doufám, že iniciativy ruského Ministerstva zahraničních věcí ohledně uklidnění a zlepšení situace budou mít nějaký efekt a výsledek bude kladný“.

Ruský originál:

Накануне Президент России Владимир Путин провел открытое совещание с членами правительства. Такие встречи под телекамеры и с участие журналистов проводятся не для обсуждения каких-то вопросов, а для публичного оглашения важных решений. На это раз был оглашен фактический ультиматум для властей Украины и Евросоюза.
Многие факты и цифры, озвученные в четверг, 10 апреля на открытом совещании давно всем известны. Но на этот раз они были повторены с вполне определённой целью и в подтверждение выдвинутых нашей страной требований.
ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН:
1. Европе
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС создавало угрозы не столько экономике Украины, сколько экономике России. После подписания документа неизбежно бы начался неконтролируемый завал российского рынка беспошлинными товарами из Европы и третьих стран, что больно ударило бы по российским производителям.
Более того, Украине бы пришлось разорвать с Россией десятки и сотни соглашений, противоречащих условиям евроассоциации. В итоге, предлагаемый вариант ассоциация несёт угрозу именно России — по сути она уничтожила бы двусторонние взаимовыгодные торговые-промышленные связи России и Украины и привела бы к вытеснению товаров российского производства товарами других стран.
Мы хотели решить эти вопросы по-хорошему, по-человечески. Мы пытались договариваться. Но все предложенные нами компромиссы и конструктивные предложения были отвергнуты ЕС.
Жаль. Теперь будет по-плохому.

2. Украине
Не смотря на все сложности в отношениях, не смотря на антироссийскую и откровенно фашистскую риторику новых киевских властей, мы выполняли все обязательства и сохраняли все связи, тем самым обеспечивая промышленности Украины заказы на $15 млрд живыми деньгами. Все авансы оплачивались вовремя и в полном объёме.
Не хотите по-хорошему — не получите ничего. Россия готова полностью отказаться от украинских товаров и украинского производства.

3. Европе и немножко Украине
Газа у Украины нет, и больше не будет. Отныне топлива будем отпускать ровно столько, на сколько Киев оплатит за месяц вперед.
Для обеспечения транзита в Европу на сезон осень-зима 2014-2015 гг. в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины надо закачать газа на $4-5 млрд.
Если у Украины не найдётся этих миллиардов, к осени Европа останется без газа.

4. Украине и немножко Европе
Общая сумма долгов Украины, возврата которых Россия может потребовать немедленно, составляет $16,6 млрд. И мы их потребуем.

ИТОГО
Президент России напомнил: «Экономика Украины стремительно деградирует. Углубляется спад в промышленности и в строительстве. Растёт бюджетный дефицит. Резко ухудшается состояние валютной сферы, к отрицательному торговому сальдо добавился отток капитала из страны. Украина приближается к дефолту, к остановке производства и к взрывному росту безработицы».
«Временно исполняющие обязанности различных уровней», как вежливо назвал Путин киевские власти, довели страну до грани, за которой многое уже нельзя будет исправить.
Путин предупреждает:
Или:
Евросоюз, США и Украина немедленно принимают озвученные российским МИДом условия и прямо сейчас начинают воплощать их в жизнь…
….или:
Россия отказывается от всех промышленных заказов на Украине. Безвозвратные потери Украины составят $15 млрд ежегодно.
Россия закрывает свои границы для украинских товаров и товаров, следующих транзитом через Украину.
Россия закрывает Украине газовый кран.
Россия выставляет Украине требования покрытия долгов на сумму $16,6 млрд.
Россия больше не гарантирует Европе поставки газа на ближайшую осень/зиму, если Украина не выкупит и не закачает в ПХГ необходимые для обеспечения этих поставок объемы топлива на сумму в $5 млрд.
Если Европа начнет замерзать – пусть все претензии обращает своим друзья в Киеве.
По сути это ультиматум. Хотя Владимир Путин сформулировал его в корректной форме: «Я надеюсь, что инициативы российского Министерства иностранных дел по выравниванию ситуации, по изменению её к лучшему будут иметь последствия и результат будет положительный».