My, občané České republiky, členové občanského sdružení Pozitivní svět a další  níže podepsaní, žalujeme náš stát v souladu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod za porušení řádného spravování veřejných statků státními orgány veřejné správy a byrokratickým aparátem a za špatné nakládání a hospodaření se svěřenými prostředky lidu České republiky.

 

Dluh státu cca: 1 530 482 000 000 Kč
 

Úroky, které stát zaplatil, činí cca 65 098 000 000 Kč
 
 
Svoji žalobu opíráme o neutěšený současný stav veřejných financí, ve kterém se náš stát již dlouhodobě  nachází. Chceme zejména poukázat na nekoncepční, nehospodárné a velmi krátkozraké a trvalé zadlužování státu ve všech ekonomických oblastech a záměrné dlouhodobé neřešení tohoto nezodpovědného jednání. Dále chceme poukázat na nesprávná rozhodnutí a řízení státu v níže uvedených oblastech.
 
 
Neúměrné státní výdaje:
 
 • Stát dlouhodobě nevykazuje výnosové přebytky a i přes varování renomovaných ekonomických kruhů neustále navyšuje svoje výdaje. Tímto jednáním způsobuje lidu České republiky obrovské škody a ztráty.
 Gigantický státní aparát:
 • Stát dopustil nebývalý nárůst byrokratického státního aparátu, a to téměř na všech řídících úrovních, který neodpovídá skutečným potřebám státu, a tím nehospodárně odčerpává obrovské ekonomické prostředky, které mohou sloužit v mnoha potřebných oblastech lidu České republiky. Náš stát má 10 500 000 obyvatel, z nich necelá polovina, tedy 5 000 000, jsou ekonomicky aktivní. Z tohoto objemu zhruba 2 600 000 občanů zajišťuje tvorbu hmotné materiální produkce, ze které je následně živen celý náš národ.  25 % národa nemůže uživit 75% národa, v tomto nesmyslném poměru jsou ukryty všechny ekonomické problémy našeho státu. V roce 1989 připadlo na jednoho úředníka 26 obyvatel, dnes to je pouhých 13.
 Chybějící podpora výrobní sféry:
 • Stát nevytváří potřebné podmínky a prostor pro tvorbu nových pracovních míst, neboť nepodporuje dostatečně podnikovou sféru. Naopak, vysoké daňové a byrokratické zatížení vyčerpává tuto oblast, která jediná vytváří základní ryzí příjem státu a je tvůrcem pracovních míst. Hlásání „zvýšíme daně firmám, aby zbylo více na sociální oblasti“ je hodně hloupé řešení, neboť to způsobuje pouze zvýšení cen produktů a oslabení tvorby pracovních míst. Výsledkem tohoto opatření je přesně opačný efekt. Zastaví se ekonomický růst. Stát svým nepromyšleným jednáním vyhání podnikatelskou sféru do cizích zemí, kde následně odvádí příznivější daňové limity, a tím způsobuje naší zemi nenapravitelné ztráty na výnosech.
 Tisk nekrytých peněz:
 • Prostřednictvím enormní inflace způsobené tištěním nekrytých peněz stát okrádá střadatele, kteří nevědomky přichází o svoje úspory. Přiznávaná oficiální průměrná 8% inflace za 22 let ale neodpovídá realitě, neboť hlavní produkty denní spotřeby, jako jsou potraviny a energie, rostou ve stovkách procent.  Chleba 809%, plyn 1030%, elektřina 1061%, uhlí 1332%, benzín 370%.
 Vysoké daňové zatížení:
 • Aby stát unesl svoje gigantické výdaje, musí své občany zatěžovat neúměrně vysokými daněmi, které včetně inflace dosahují až neuvěřitelných 80%. Nástrojů k výběru daní stát používá celkem 70. Vše je důsledek neúnosných státních výdajů způsobených narušenou rovnováhou mezi příjmy a výdaji.
 Diskriminace venkova:
 • Stát zcela selhává v oblasti spravedlivého dělení daňových výnosů státu mezi obyvatelstvo. Lidé jsou si rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Přesto jsou obce a menší města diskriminovány špatným nastavením rozpočtového určení daní, kdy na občana z velkého města připadne cca 35 000 Kč a na stejného občana žijícího na venkově připadne pouhých 7000 Kč. Důsledky této diskriminace jsou obrovské, chybí infrastruktura, je potlačen rozvoj bytové a rodinné výstavby, kulturních tradic, památkové péče, rozvoje a tvorby pracovních míst, zaniká oblast služeb, ruší se školky, školy, mladí lidé odcházejí, vesnice se vylidňují. 
Špatná vymahatelnost práva:
 • Stát svým občanům nezaručuje tolik potřebnou právní jistotu a vymahatelnost práva. Naopak, svoji liknavostí dopustil totálně chaotickou, a pro občana zcela nesrozumitelnou, tvorbu stovky zákonů a právních norem, které dávají prostor nepoctivcům k jejich zneužívání ve svůj prospěch. Soudcovský talár není pro občana v mnohých příkladech zárukou spravedlivého rozsudku, neboť korupce si nachází cestu i do této oblasti.
Špatná ochrana životního prostředí:
 • Stát i přes to, že se zavázal podpisem Kjotského protokolu, že bude vytvářet podmínky pro ochranu životního prostředí, tak nečiní. Státu za porušení jeho závazku hrozí sankce ze strany Evropské unie, čímž může občanům České republiky způsobit další obrovské ekonomické ztráty, ale hlavně svojí nečinností může způsobit nezvratné škody na lidském zdraví, které je s kvalitou životního prostředí neodmyslitelně spjato.
 Rozrůstající se korupce:
 • Stát se dopouští hrubé nedbalosti svým liknavým postojem k růstu tvorby nekontrolovatelné korupce, která je lidem České republiky a okolními vyspělými státy vnímána jako jeden ze zásadních negativních projevů neschopnosti státu ochránit veřejné prostředky, které stát spravuje.
 Chybějící morální a etická výchova:
 • Stát dlouhodobě nevytváří podmínky a prostor pro etickou a morální výchovu mládeže, a tím narušuje základní povinnosti a potřeby českého národa na dobrou a správnou výchovu budoucích generací.
 Hmotná a morální zodpovědnost úředníků:
 • Stát nevytváří potřebné podmínky pro nastavení právních norem pro hmotnou a morální zodpovědnost státních zaměstnanců a úředníků, ale i zákonodárců. Tím vytváří prostor pro nezodpovědná a špatná rozhodování, za což nenese nikdo žádnou zodpovědnost. Tento stav následně vytváří obrovské škody na všech úrovních rozhodování a vede k nepostihnutelnosti všemocného úředníka, ale mnohdy i politika. Imunita je ostudným nástrojem, za kterým se skrývá takzvaná elita národa. Cožpak pro ty, co zákony tvoří, ty samé zákony neplatí?
Chybějící podpora netradičních energetických zdrojů:
 • Stát nevytváří dostatečné podmínky pro výzkum a vývoj nových netradičních energetických zdrojů, zejména v oblasti výrobních závodů, které by umožnily decentralizaci stávajících zdrojů tak, aby mohla vzniknout zdravá konkurence, která by následně stlačila ceny na rozumnou hranici. Místo toho stát preferuje miliardové investice do centrálních výroben energií jen proto, aby si udržel monopol a mohl diktovat přemrštěné ceny občanům. V oblasti rozumné a cílevědomé podpory obnovitelných zdrojů stát selhal totálně.
Nezdravě fungující systém zdravotnictví:
 • Stát v oblasti zdravotnictví není schopen účinné kontroly a vytvoření nástrojů a potřebných zákonných norem, které by vedly k vytvoření hospodárného a funkčního zdravotního systému, a to tak, aby zdravotnictví dosahovalo trvalé vysoké úrovně  a sloužilo co nejefektivněji českému lidu. Současný systém občanovi nezaručuje hospodárné nakládání s financemi poskytnutými do tohoto systému občanem a následný adekvátní servis a potřebné zdravotnické výkony.   
Selhání politických stran:
 • Stát přestává svojí podstatou sloužit svým občanům. Politici zaštítěni svými stranami přestávají hájit zájmy občanů, neboť jsou zahleděni do svých vlastních scestných ideologií, které mají jen jediný cíl, udržet se co nejdéle u plného koryta. Zcela zapomněli na svoje poslání služby národu a svoji energii převážně vyčerpávají na ostudné a nechutné stranické šarvátky směřující na znevážení a pomluvu opozice.  
Lichvářské banky:
 • Stát nečinně přihlíží tomu, jak bankovní sektor bezohledně skrytou lichvou ožebračuje nejen občany, rodiny, firmy, ale dokonce i samotný stát. Stát nečiní nic, aby lidem v tomto státě řekl: „Pozor, občane, bankovní sektor zde není proto, aby někomu pomáhal, ale aby tvrdě a nekompromisně na Tobě, občane, vydělával.“ Banky vytváří za pomocí dluhu peníze z ničeho. Nevyrobí ani špendlík a celému lidstvu tato promyšlená a bezohledná strategie nepřináší žádný reálný užitek. Systém života na dluh je tou nejhorší neřestí současné společnosti.
Vyhozené miliony politickým stranám:
 • Stát nehospodaří s prostředky, které mu lid České republiky svěřil, hospodárně. Rozdává politickým stranám peníze, které následně politici použijí na svoje osobní bombastické volební negativní kampaně, tedy se za naše peníze ucházejí o naše hlasy.  
Nefunkční policie:
 • Stát není schopen adekvátně ochránit občana a jeho majetek před zloději, podvodníky a tuneláři. V oblasti policie, ale i justice a orgánů činných v trestním řízení, náš stát zcela selhává. Politický nebo korupční vliv je schopen eliminovat jakékoliv právo občana, firmy a dokonce i státu.  
Zdevastovaný tradiční český průmysl:
 • Stát se v oblasti průmyslu dopustil několika závažných chyb, které vedly k zániku tradičních průmyslových oblastí, které byly stříbrem a chloubou České republiky. Na druhou stranu se rozhodl jednostranně podporovat zahraniční kapitál, který se skládá převážně z montoven a obchodních společností, které nikdy nemohly našemu státu přinést prosperitu a očekávané příjmy, neboť tyto společnosti odvádí daně v zemích, kde mají svoje sídla, nikoli v České republice.  
Bezohlednost státu vůči neziskovým organizacím:
Nesmyslné náklady na zbrojení:
 • Stát vynakládá nesmyslně vysoké částky na údajnou obranu státu, kterému ale žádný vojenský konflikt nehrozí. Vyhozené miliardové prostředky na bojové letouny, obrněné transportéry a řadu dalších vojenských nesmyslů, které slouží k zabíjení lidí. Velkorysost a neopodstatněnost těchto investic silně zavání korupcí a lobistickou machinací. Všechny tyto nesmyslné investice prolobované zbrojařskými společnostmi způsobují občanům ČR jen snížení úrovně lidského života.
 Špatná a diskriminační sociální politika:
 • Stát se v sociální oblasti chová nezodpovědně, nespravedlivě a neměří všem stejným metrem. Na jedné straně rozdává státní prostředky lidem, kteří je evidentně nepotřebují nebo si je prostě nezaslouží, protože nejsou ochotni akceptovat základy lidské slušnosti, morálky, zavedených pravidel a zákonů lidské společnosti. Rozdává sociální podpory nepotřebným a nepřizpůsobivým občanům,  aniž by požadoval jejich sebemenší angažovanost, a tím diskriminuje drtivou většinu slušné, poctivé a pracovité populace. Na druhé straně stát mnohdy selhává v podpoře ve zcela základních a přirozených oblastech podpory postiženým a hendikepovaným občanům.  
Chybějící podpora výuky tradičních řemesel:
 • Stát se zcela odvrátil od zodpovědnosti výchovy, výuky a podpory řemesel. Tradiční učňovské obory zanikají a stát dělá mrtvého brouka a tváří se, že se ho to netýká. Přitom podpora této oblasti je základem každého státu a ČR obzvláště, neboť po celá staletí byl český národ uznávaným a ceněným v šikovnosti a dovednosti v oblasti všech řemesel. Pořekadlo „zlaté české ručičky“ bude za pár let jen vzpomínkou na časy dávno minulé.  
Devastace zemědělské výroby:
 • Stát  svojí nezodpovědnou a hloupou politikou dopustil devastaci zemědělské výroby, kterou vystavil nerovné konkurenci silně dotovaných produktů ze zahraničí. Tím dopustil pokřivení cen potravin ve vztahu k nákladům a zapříčinil razantní pokles zemědělské výroby v mnoha oblastech, které byly po desetiletí tradicí českého národa. Stát nedokázal dojednat při vstupních jednáních do Evropské unie potřebné podmínky k zachování tradičních zemědělských produktů, a tím způsobil lidu České republiky velké ztráty v oblasti zaměstnanosti a ohrozil náš stát ve vztahu k možnosti samozásobování a výroby potravin. 
 
 
Citace z Ústavy a Listiny základních práv a svobod 
 
Každý, „kdo byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.“.
Na základě těchto uvedených skutečností se společnost Pozitivní svět obrací na širokou veřejnost s žádostí o podporu této iniciativy, která má nastavit zrcadlo pravdy našim politikům a současným i budoucím zákonodárcům. Jedině cestou občanské soudržnosti můžeme dosáhnout změny současného neutěšeného celkového stavu naší země. Politická moc, která vzejde z voleb, musí vědět, že zde jsou občané České republiky, kteří jsou jedinými vlastníky našeho státu, a že občané nedovolí, aby politici hazardovali s jejich majetkem, ale budou žádat, aby napravili nešvary a nedostatky způsobené minulými nezodpovědnými vládami.
 
Závěrem:
 
Pokud chceme dosáhnout změn, je třeba vytvořit celorepublikovou síť krajských, okresních, městských, ale i vesnických iniciativ na podporu Veřejné žaloby a za této široké celonárodní podpory předložit vládě společenskou objednávku na realizaci požadovaných změn. Pokud vláda nesjedná patřičnou nápravu, nezbude této iniciativě nic jiného, než se postavit v následujících volbách politické zlovůli a neschopnosti a vzít osud našeho národa do vlastních rukou.
 
 
Petr Havlíček, zakladatel společnosti Pozitivní svět.