Vážení příznivci a sympatizanti Pozitivního světa, vážení občané,

otevírá se před námi rok 2012, který, jak se zdá, nebude pro naši zemi jednoduchým obdobím, neboť prognózy budoucího ekonomického, ale i politického vývoje nevěstí nic dobrého.
Je tomu již dvacet měsíců, kdy byly za pomoci přátel a známých spuštěny stránky Pozitivního světa, jejichž prostřednictvím se za podpory mnohých z vás snažíme o šíření pravdivých informací a názorů, které by mohly přispět k lepší informovanosti a následně k potřebným pozitivním změnám v celé naší společnosti.
Je velice pravděpodobné, že následující nelehké období, které stojí před námi, s sebou přinese mnoho ekonomických, ale také politických a společenských neodvratných změn. Aby tyto změny mohly vést k dosažení spravedlivé a efektivní správy naší země, je třeba nastolit širokou spolupráci všech občanů, kteří se nechtějí smířit se současným stavem naší společnosti. Obrací se na nás celá řada občanských iniciativ, které hledají spojence a nabízejí podporu a společný postup pro dosažení potřebných celospolečenských změn, Jsem hluboce přesvědčen, že přichází ta pravá chvíle, kdy je třeba začít budovat širokou občanskou základnu pro budoucí politické všelidové hnutí, které postaví v příštích krajských, senátních a parlamentních volbách kandidátky ze slušných, poctivých a moudrých občanů. Věřím, že lidé „zhnusení“ současným politickým marasmem tomuto hnutí dají přednost před zprofanovanými a zkorumpovanými politickými stranami. Proto se na vás, vážení příznivci a sympatizanti, obracím s výzvou a zároveň otázkou, zda jste ochotni se pustit do nelehkého úsilí o vytvoření lokálních občanských iniciativ ve svých městech, čtvrtích, obcích, různých zájmových spolcích a iniciativách, podnicích nebo jen v kruhu svých přátel a známých. Jedině takováto občanská mobilizace sil a vytvoření široké občanské základny, ze které vzejde společenská objednávka na potřebné změny, může přinést svoje ovoce.
Teď si zřejmě položíte otázku, jaký program bude mít toto politické hnutí, co bude prosazovat a jaké a čí zájmy bude hájit. Pravolevé ideologie současných zkorumpovaných politických stran jsou již na hony vzdáleny potřebám nás občanů, neboť se staly vazaly nadnárodních společností a bankovního průmyslu, současné politiky zajímá jen jejich osobní prospěch a ne prosperita státu jako celku.
To, co je třeba udělat, je, vytvořit si svůj společný program na základě požadavků a potřeb nás všech za pomoci všelidových Občanských protokolů, které budeme vytvářet všichni společně. Do tvorby těchto Protokolů se budou moci zapojit všichni občané a touto formou prosazovat a hájit svoje oprávněné požadavky. Ze všech podnětů vzešlých z jednotlivých občanských iniciativ bude postupně vytvořen konečný všelidový Občanský protokol, který bude dokumentem odrážejícím realitu a oprávněnou společenskou objednávkou pro prosazení potřebných změn v naší ústavě, Listině základních práv a svobod a celém právním systému, modelem změny současného nefunkčního zákonodárství, ve kterém jsou ústavní principy dlouhodobě pošlapávány. Do správy naší země je třeba vrátit obyčejnou lidskou slušnost a ekonomickou prosperitu sloužící celému národu.
Mnoho z vás si také položí otázku, kde vezme občanské hnutí finanční prostředky na předvolební kampaň, která může stát desítky, ne-li stovky miliónů korun, bez kterých nás současné politické strany převálcují. Tuto oblast mají současné politické strany vyřešenou velmi chytře, neboť z každého našeho hlasu dostávají cca 100 Kč, takže jim jejich bombastické kampaně v podstatě platíme my všichni z našich daní. Naše hnutí bude muset vycházet z vlastních zdrojů a zde můžeme obstát jen za předpokladu spojení se s občanskými iniciativami, které jsou ochotny naše společné požadavky zastřešit a zároveň ekonomicky podpořit.
Hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, který patří k těm nejodvážnějším kritikům současného stavu, takovým subjektem bezesporu je. Andrej Babiš je odhodlán, stejně jako my, postavit se proti současné politické zlovůli a budoucí předvolební kampaň ze svých vlastních prostředků ekonomicky podpořit. I on považuje proces tvorby všelidových Občanských protokolů za správný, neboť je to postup vedoucí k vytvoření pravdivé celospolečenské objednávky, která poslouží k tvorbě dokumentu vyjadřujícího požadavky na potřebné zákonné změny v naší společnosti, což je základním společným zájmem obou iniciativ – Pozitivního světa i hnutí ANO 2011. Pevně věřím, že tato vzájemná spolupráce přinese nám všem tolik potřebné pozitivní výsledky.

Začněme společně tvořit to, co náš český národ potřebuje, začněme tvořit Občanské protokoly a na jejich základě novou spravedlivou společnost.

Petr Havlíček
zakladatel

Občanské protokoly

Podstata a cíl občanských protokolů

Základním cílem občanských protokolů je koncentrace požadavků české společnosti pro vytvoření nových nástrojů a potřebných změn vedoucích k nápravě současných problémů, kterými česká společnost jako celek prochází.

Souhrn stanovisek celého spektra občanských iniciativ, neparlamentních politických stran, ale i jednotlivých občanů, se stane základním dokumentem občanských protokolů, které poslouží k tvorbě dokumentu vyjadřujícího požadavky na potřebné zákonné změny v naší společnosti.

Takto vytvořená celonárodní aktivita si následně vezme za cíl spojit náš národ ve společnou sílu, a vytvořit celospolečenskou objednávku, ze které vzejde všelidový Občanský protokol, který nestranně a spravedlivě vznese požadavky na potřebné ekonomické, politické, ekologické i morální pozitivní přístupy a změny v našem společném státě.

Jedním ze základních úkolů občanských protokolů je rozvinout společné celonárodní úsilí a docílit spojení lidského rozumového potenciálu, a tím se postavit současným politickým snahám na rozdělování společnosti do pravolevého spektra bez ohledu na podstatu ekonomické prosperity a podpory vzájemného a vyváženého lidského přirozeného soužití.

Občanská výzva:

Občané české republiky,
tato výzva je směřována k vám všem, kteří se nechcete smířit se současným politickým, ekonomickým, právním a morálním stavem naší země a vyzývá vás, slušné a tvořivé občany, abyste se svým vlastenectvím zapojili do tvorby Občanských protokolů, a tak vyjádřili svoji nespokojenost se současným stavem v naší zemi. Dosavadní systém soutěže politických stran přestává plnit celonárodní občanské zájmy, a i přes mnohá varování renomovaných autorit a celé řady moudrých občanů nejsou tyto názory vyslyšeny. Z těchto vážných a dlouhodobě přetrvávajících důvodů vám tato výzva dává prostor k pojmenování současných nešvarů a možnost podílet se na jejich řešení formou vašich námětů a kritiky, které se stanou za vaší aktivní pomocí součástí Občanských protokolů. Ty budou posléze předloženy představitelům našeho státu jako společenská objednávka potřebných zákonodárných změn.


Základy tvorby obsahu Občanských protokolů:

Struktura občanských iniciativ

  • Jednotlivé občanské iniciativy, autority ze všech oblastí a profesí společnosti, ale i jednotliví občané, mohou předložit ve svém vlastním protokolu návrhy potřebných změn, dotýkajících se všech oblastí lidského života. Každý protokol bude obsahovat název společnosti nebo jméno jednotlivce, který ji předkládá a bude obsahovat adresy a spojení na autory, popřípadě i další seznam podporovatelů předložených jednotlivých protokolů.
  • Po dosažení počtu 365 nejpodnětnějších protokolů získaných od iniciativ i jednotlivců bude možnost vstupovat do procesu tvorby společného celonárodního občanského protokolu ukončena. Jejich autoři a zástupci se stanou součástí široké všeobčanské základny jeho podporovatelů s cílem vytvořit společný Občanský protokol.
  • Na základě takto vytvořené základny podporovatelů bude svolán všeobčanský sněm, který si z této široké základny zvolí 52 reprezentantů Občanských protokolů, kteří budou dále pracovat a připravovat širší dokument protokolů.
  • Z těchto 52 reprezentantů bude dále zvoleno 14 krajských správců, kteří společně vytvoří zastupitelstvo hnutí a budou jim svěřeny jednotlivé oblasti k tvorbě, obhajobě a prosazování konečné formy Občanských protokolů.
  • Z 14 krajských správců budou vybráni a zvoleni 4 členové rady hnutí, kteří budou mít za úkol prezentovat, prosazovat, organizovat a řídit šíření a podporu Občanských protokolů.
  • Z těchto 4 členů rady bude vybrán a zvolen 1 všenárodní zástupce a předkladatel konečné deklarace Občanských protokolů. Ta bude následně předložena presidentu republiky, vládě a zákonodárcům.

 

Takto vytvořená široká struktura z občanských iniciativ bude mít za úkol reprezentovat a prosazovat požadavky a vůli občanů shrnuté do jednotné konečné deklarace – dokumentu Občanského protokolu. Ten se stane nástrojem a hlavním argumentem
pro vyjednávání a prosazení požadovaných změn vůči vládě a politickým parlamentním stranám, které již samy nejsou zárukou pro realizaci potřebných budoucích změn.

Dalším úkolem nově vzniklých iniciativ, opřených o společný dokument, bude získávání široké podpory občanů České republiky na městské, ale i regionální úrovni,
např. formou podpisových akcí. Jedině široká základna občanů spojená ve společném úsilí je schopna změnit to, co denně většina z nás kritizuje. Pokud se nepodaří přimět současné vládní struktury budoucí společnou deklarací, jež bude shrnutím jednotlivých Občanských protokolů, k potřebným změnám, nezbude, než se v budoucích volbách postavit současnému establishmentu, který zklamal, a domoci se svých občanských zákonných práv demokratickou cestou, tedy cestou parlamentních voleb.

Konečná verze a obsah protokolů by mohla dále posloužit jako základ pro tvorbu nové Ústavy ČR