Co si může občan představit pod definicí malý levný a efektivní stát? Jedná se především o stát s malým množstvím byrokratické úřednické agendy. Česká republika má dle dostupných informací stejně velkou armádu úředníků jako má Francie, která ale má 6x více obyvatel, tedy 64 milionů. Teď si asi říkáte: „je to vůbec možné?“ Proč Češi potřebují tolik úředníků a proč s tímto nehospodárným vyhazováním peněz již dávno někdo neudělal pořádek? Slibů jsme v této oblasti slyšeli zvláště před volbami již dost. Realita byla ale vždy na hony vzdálená opravdovým skutkům. Česká republika má 684 000 úředníků.  Na celý problém je třeba se podívat z hlediska efektivity celého hospodářství. Co je platné, že výrobní sféra dosahuje vysoké produktivity práce srovnatelné s vyspělými státy, když státní úřednický systém zatěžuje svým neúměrným vysokým byrokratickým aparátem celkovou ekonomiku  státu natolik, že výsledná bilance je podprůměrná. Důvody tohoto nezodpovědného a nehospodárného jednání jdou na bedra politiků. Politik jako takový ve své podstatě nemá žádné předpoklady k tomu, aby řídil stát. Pokud sám nestál v čele úspěšné společnosti nebo firmy, aby pochopil, jak je důležité zachovat rovnováhu mezi příjmy a výdaji. Každý, kdo se stane pouze na základě své politické příslušnosti zákonodárcem bez předešlých potřebných a kvalitních zkušeností nemůže v řídící a ekonomické sféře přinést nic potřebného pro svůj stát a tudíž nemá v parlamentu, senátu či ve vládě co pohledávat. Největší problémy v každé zemi nastávají, když se k moci dostanou levicové strany. Levice ze své podstaty nepreferuje ekonomickou vyváženost výdajů a příjmů, ale vždy začne upřednostňovat vyšší sociální výdaje před podporou výrobní sféry, tedy té oblasti, která jediná vše financuje. Levicoví politici nemají ani zkušenosti s řízením firem, natož potřebné znalosti v oblasti ekonomické vyváženosti tvorby hospodářské produkce v návaznosti na přiměřené příjmy a výdaje. Ale co jim zcela jistě nechybí je odvaha slíbit lidem vše, co jim umožní se udržet u moci další volební období, ve kterém ale dál budou páchat nepravosti zaměřené na prohlubování ekonomické nestability ČR. Vždy jsem si kladl otázku, proč česká koruna nemá tak vysokou hodnotu jako euro nebo dolar, když ve srovnání s výrobní výkonností  se dostáváme na stejnou úroveň s vyspělým světem. 2 975 000  tzv. režijních občanů je neúnosnou a obrovskou zátěží a brzdou deseti milionového státu a je hlavní příčinou nekonkurenceschopnosti ve vztahu k potřebám lidu České republiky. K těmto číslům je třeba přidat ještě další skupiny, které se nepodílí na vytváření ekonomických hodnot. Jsou to důchodci, ženy na mateřské dovolené, děti, nemocní nebo hendikepovaní občané dále nezaměstnaní ale i vězni, církve, atd. Celkem se jedná o 5 504 000 ekonomicky neaktivních obyvatel z 10 506 000 celkového počtu obyvatel.  Produktivních občanů je v našem státě celkem 5 002 000. Tuto oblast je třeba ještě rozdělit na výrobu, ta činí 2 227 000 dále obchod a služby, ty činí 589 000. Ostatní jsou nevýrobní profese, ty činí 2 379 000. To co je ale třeba ještě uvést je to, že celou zaměstnaneckou strukturu vytváří pouze 179 000 zaměstnavatelů. Jsou to ti, co řídí a vytváří pracovní a ekonomický potenciál státu. Z těchto čísel lehce zjistíme, že právě tento poměr je bolavým místem Českého státu. Také je třeba nezapomínat kolik je v ČR zaměstnáváno cizinců, v roce 2009 jich bylo 231 000. Česká republika je malý stát, který musí mít malý a efektivní řídící systém a vláda musí hledat ty nejoptimálnější řídící mechanizmy a podpory těm oblastem, které jsou pro stát stěžejní. Přiměřený efektivní a hlavně levně výkonný systém podporující stěžejní oblasti ekonomiky musí být zakotven v ústavě a zákonech ČR, aby nemohl být politiky porušován z důvodu lenosti, nehospodárnosti a posilování svého politického vlivu.  Stát je ve své podstatě ekonomickou strukturou, která se neustále vyvíjí. Směr tohoto vývoje je třeba nastavit tak, aby rozvoj celku nemohl být narušován nežádoucími vlivy politických seskupení, které sledují jen své krátkodobé sobecké cíle. Nastavením pevných ekonomických, ale i morálních hodnot vycházejících z prosperity, je základem úspěšného a efektivního státu.
Přehled aktivních a neaktivních obyvatel:
•   10 506 000 celkový počet obyvatel
•   5 504 000 ekonomicky neaktivních obyvatel
•   5 002 000 produktivních obyvatel
  –  2 027 000  výroba
–  589 000  obchod a služby
–  2 386 000 ostatní nevýrobní oblast
Struktura aktivních obyvatel:

 

1.
Zákonodárci
334 000
2.
Úředníci
352 000
3.
Vědečtí pracovníci
557 000
4.
Technický zdravotní a pedagogický personál
1 143 000
5.
Obchod a služby
589 000
6.
Zemědělství
68 000
7.
Výroba a řemeslníci
934 000
8.
Obsluha strojů
676 000
9.
Nekvalifikovaní dělníci
349 000
 
Celkem
5 002 000

 

Závěrem se dá k uvedeným číslům konstatovat, že cca 20% obyvatel ve výrobě tvoří ekonomickou podstatu skutečné vyrobené materiální hodnoty, ze které je následně živen celý náš stát. V roce 1989 připadlo na jednoho úředníka 26 obyvatel v roce 2009 to už je pouhých 13 obyvatel. Pokud to takovýmhle tempem půjde dál, skončíme na za pár let na poměru 1:1
Tak a teď už jistě všichni víte, proč má euro hodnotu cca 25 Kč a proč nás benzín stojí cca 30 Kč.
Co myslíte, je schopna současná politická garnitura napravit to, co tady za dvacet let natropila? Myslíte, že tito lidé jsou schopni uvažovat v oblasti hospodárné a vyvážené státní ekonomické struktury tak, aby pochopili základy makroekonomických ukazatelů, které jsou i pro laika zřejmým nehospodárným hazardem se státními prostředky, tedy s majetkem lidu České republiky? K tomu všemu si ještě můžeme přičíst státní dluh ve výši 1 209 400 000 000,-Kč a 580 000 nezaměstnaných. A jistě vytušíme, proč náš stát je tam, kde je.
Uvedený dluh není náš stát schopen splácet. Splácí jen úroky. Ty již činí 53 014 000 000,-Kč. Ty se každou vteřinu navýší o 4 756,- Kč to je 285 360,- Kč za každou minutu a 17 121 600,- Kč za každou hodinu.
Údaje jsou čerpány ze statistického úřadu a ministerstva financí ČR.
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3115-09
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3103-09