Malé vysvětleni Malé vysvětleni vysvětlení, PROČ se všichni PROČ se všichni PROČ se všichni, tak hrnou do Němec tak hrnou do Němec tak hrnou do Německa:Tady v Německu pr Tady v Německu pr Tady v Německu první věc, co dělají Arabové, je zakládání místních věc, co dělají Arabové, je zakládání místních islámských obcí hned poté, co jsou islámských obcí hned poté, co jsou ubytováni. Tyto obce zakládají vybraní uprchlíci, studovaní a Tyto obce zakládají vybraní uprchlíci, studovaní a vzdělání, kteří řídí vzdělání, kteří řídí potom modlitebny a místní chování arabských ghet. Nikdo si nedovolí jít proti těmto obcím, mají podpo Nikdo si nedovolí jít proti těmto obcím, mají podporu státu a běh ru státu a během dvou až tří let em dvou až tří let dostávají své zástupce v místním zastupitelstvu dostávají své zástupce v místním zastupitelstvu. Tvrzení, že Arabové jdou do . Tvrzení, že Arabové jdou do Německa především za penězi, co dostanou od Německa především za penězi, co dostanou od enězi, co dostanou od Německa, Německa, Německa, není jen na první pohled na první pohled pravdou. pravdou. ravdou. Je to něco horšího. Je to něco horšího. Je to něco horšího. Oni se postupně i se postupně i se postupně a pomalu podílí na rozložení na rozložení struktury státu. struktury státu. Mnohem více peněz dostávají imigranti v Norsku a ve Mnohem více peněz dostávají imigranti v Norsku a ve Švédsku. igranti v Norsku a ve Švédsku. Tady v Německu Švédsku. Tady v Německu má uprchlík týdně nárok na 150 EUR, dítě do 10 let má uprchlík týdně nárok na 150 EUR, dítě do 10 let na 50 EUR, dítě do 10 let na 50 EUR, na 50 EUR, do 18 let na 75 do 18 let na 75 EUR. Ve Švédsku je to 300 EUR na dospělého EUR. Ve Švédsku je to 300 EUR na dospělého 300 EUR na dospělého na týden, na týden, na týden, 250 EUR na dítě bez EUR na dítě bez ohledu na věk. Ve Francii má uprchlík nárok na 230 ohledu na věk. Ve Francii má uprchlík nárok na 230 Ve Francii má uprchlík nárok na 230 EUR týdně, dítě EUR týdně, dítě 150 EUR 150 EUR týdně. Švédsko i Francie navíc vyplácí příspěvky na týdně. Švédsko i Francie navíc vyplácí příspěvky na bydlení (od 150 do 250 EUR měsíčně). Německo příspěvky vyplácí jen rodinám s d měsíčně). Německo příspěvky vyplácí jen rodinám s dětmi Německo příspěvky vyplácí jen rodinám s dětmi, a to ětmi, a to pouze po , a to pouze po dobu 1 pouze po dobu 1 roku. Jak vidíte, roku. Jak vidíte, Jak vidíte, Německo není nijak velká výhra Německo není nijak velká výhra Německo není nijak velká výhra po finanční stránce pro inanční stránce pro inanční stránce pro uprchlíky uprchlíky uprchlíky, ale jen zdánlivě ale jen zdánlivě zdánlivě. Německo však nabízí něco, co jiné země nemají Německo však nabízí něco, co jiné země nemají : Finančn : Finančn Finanční podporu í podporu í podporu náboženským obcím etnických menšin a teď jsme uhodili hřebík na hlavičku ! V Německu mají V Německu mají náboženské obce (minimálně 50 osob) právo na státní náboženské obce (minimálně 50 osob) právo na státní příspěvek, ob) právo na státní příspěvek, který v základu příspěvek, který v základu činí 150,000 EUR ročně, ovšem na základě vlastní ak činí 150,000 EUR ročně, ovšem na základě vlastní aktivity em na základě vlastní aktivity a počtu členů mohou tivity a počtu členů mohou na základě dotačních titulů získat automaticky náro na základě dotačních titulů získat automaticky nárok tulů získat automaticky nárok na čerp k na čerp na čerpání dalších 400,000 ání dalších 400,000 EUR ročně. EUR ročně. Pokud obec a počet členů přes Pokud obec a počet členů přes Pokud obec a počet členů přesáhne 1,000 osob, stává áhne 1,000 osob, stává se obec se obec příspěvkovou organizací státu a má právo na 2.5 milionu EUR ročně na svůj ionu EUR ročně na svůj onu EUR ročně na svůj provoz. TAK TO provoz. TAK TOTO JE TO TÁHLO !! JE TO TÁHLO !! JE TO TÁHLO !! Islámské obce poté tyto peníze rozdělují jako Islámské obce poté tyto peníze rozdělují jako to peníze rozdělují jako svoji dobročinnost dobročinnost mezi své členy a mezi své členy a své členy a rodiny, rodiny,čímž si je zavazují. čímž si je zavazují. čímž si je zavazují.Je to nebezpečná metodika Je to nebezpečná metodika, kterou úplně stejně dělá v , kterou úplně stejně dělá v Libanonu Hizballáh, který peníze od Libanonské vlád Libanonu Hizballáh, který peníze od Libanonské vlády přerozděluje mezi y přerozděluje mezi své členy, své členy, své členy, obvykle nejchudší lidi, provozuje z nich nemocnice a soukromé náboženské a soukromé náboženské školy. Stejně tak, Stejně tak, tady v Německu velké islámské obc v Německu velké islámské obc v Německu velké islámské obce provozují školy a nem e provozují školy a nemocnice, e provozují školy a nemocnice, ocnice, dotují chudé islámské rodiny (což jsou prakticky vš dotují chudé islámské rodiny (což jsou prakticky všechny), všechny), ale jejich děti echny), ale jejich děti ale jejich děti musí chodit na modlitby a tím si obec tyto děti zavazuje a vychovává je a vychovává je podle islámského učení. To nebezpečí je v tom, že zdejší islámské ob To nebezpečí je v tom, že zdejší islámské ob zdejší islámské obce neříkají, že to jsou peníze ce neříkají, že to jsou peníze ce neříkají, že to jsou peníze z německého státního rozpočtu, ale že to jsou peníze německého státního rozpočtu, ale že to jsou peníze tu, ale že to jsou peníze náboženské náboženské náboženské obce a ty peníze a ty peníze chudým muslimům rozdávají jménem Proroka Mohameda chudým muslimům rozdávají jménem Proroka Mohameda. Děti když potom vyrostou, vděčí za všechno (za jídlo, lékařskou péči i o, lékařskou péči i lékařskou péči i vzdělání) islámské obci a Prorokovi. A ty islámské obci a Prorokovi. A ty to děti jsou potom připraveny vykonat děti jsou potom připraveny vykonat děti jsou potom připraveny vykonat cokoliv cokoliv cokoliv ve prospěch obce nebo Proroka. prospěch obce nebo Proroka. ! ! ! To je důvod, proč islamisté chtějí do Německa. To je důvod, proč islamisté chtějí do Německa. č islamisté chtějí do Německa. Nejenom, že dostanou Nejenom, že dostanou peníze od peníze od státu, ale mnohem více peněz dostanou státu, ale mnohem více peněz dostanou ale mnohem více peněz dostanou od svých imámů, ých imámů, ých imámů, od islámských obcí. od islámských obcí. Mnoho lidí se vyjadřuje v Česku k Islámu a Německu, ale neznají tyto souvislosti a ale neznají tyto souvislosti a důvody. Toto je prostě trpělivě Toto je prostě trpělivě trpělivě, prefektně a smysluplně budovaná hierarch , prefektně a smysluplně budovaná hierarchie jejich ie jejich struktury, která má šanci nás postupně pohltit a po struktury, která má šanci nás postupně pohltit a později, ně pohltit a později,ne úplně ne úplně ne úplně zničit, protože , protože budou přece potřebovat křesťanské psy, jako otroky. Jejich slova : Jejich slova : Jejich slova : My máme čas ! y máme čas ! y máme čas ! Pokud by Německo ukončilo podporu náboženských obcí Pokud by Německo ukončilo podporu náboženských obcí menšin, poru náboženských obcí menšin, tolik migrantů by menšin, tolik migrantů by se rozhodně se rozhodně e rozhodně do Německa netlačilo ! Toto je to kouzl do Německa netlačilo ! Toto je to kouzlo a tahlo ! o a tahlo !